fbpx
Home
|
คลิปข่าวต้นชั่วโมง

ข่าวต้นชั่วโมง 10.00 น.

Featured Image
วุฒิสภาเตรียมตั้งกระทู้ถาม รมว.พลังงาน เรื่องปัญหาราคาน้ำมันสูง พร้อมปรับเวลาประชุมใหม่เป็น 09.30 น. เริ่มจันทร์นี้เป็นต้นไป

 

 

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ในฐานะประธานการประชุม คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา)เปิดเผยว่าที่ประชุมวิป ได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภาในวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 อาทิ กระทู้ถาม เรื่องความก้าวหน้าของการกักพืชและการป้องกันการแพร่ระบาดของศัตรูต่างถิ่นของไทยปัญหาการลักลอบทิ้งขยะพิษในชุมชน รวมถึงการแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซหุงต้มที่มีราคาสูงกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน นอกจากนี้ จะมีการตั้งคณะกรรมาธิการสามัญ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแทน พล.ต.อ. สถาพร หลาวทอง ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งเก้าปีในวันที่ 6 พฤศจิกายนนี้อีกด้วย

สำหรับวันอังคารที่ 9 และ 16 พฤศจิกายน จะงดการประชุมวุฒิสภา เนื่องจากจะมีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาโดยมีวาระสำคัญในวันที่ 9 พฤศจิกายน ได้แก่ การพิจารณาร่างกฎหมายการปฏิรูปการศึกษาที่ค้างการพิจารณาจำนวน 2 ฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาชาติ พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. …. และในวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 จะมีการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. โดยนายพริษฐ์ วัชรสินธุ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 135,247 คน เป็นผู้เสนอนอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาปรับเวลาการประชุมวุฒิสภาในทุกวันจันทร์และวันอังคารจากเดิมเวลา 10.00 น.
เป็นเวลา 09.30 น. โดยทุกวันอังคารจะเปิดให้สมาชิกวุฒิสภาขอปรึกษาหารือก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ในเวลา 09.00-09.30 นาฬิกาซึ่งจะเริ่มในวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube