fbpx
Home
|
คลิปข่าวต้นชั่วโมง

ข่าวต้นชั่วโมง 17.00 น.

“ตรีนุช”ปลื้ม กระแสพัฒนาครู New normal ดี มุ่งสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ เปิดมุมมองให้ครูสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในบทเรียนได้มากขึ้น

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการเข้าร่วมเป็นประธานเปิดงานโครงการอบรมออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” ว่ากระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายในการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อให้มีพื้นที่ในการเรียนรู้ สำหรับทบทวน พัฒนา และฝึกฝนทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่จำเป็น โดยเฉพาะทักษะการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ New normal รวมถึงเปิดมุมมองให้ครูสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในบทเรียนได้มากขึ้น

โดยหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการแต่ละสังกัดได้ตอบรับนโยบายและจัดพื้นที่ในการเรียนรู้สำหรับบุคลากรในสังกัดขึ้น ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ความสนใจและสมัครเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เช่น “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่เปิดอบรมแล้ว 6 หลักสูตร มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 200,000 คน ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ผลการประเมินความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมอบรม ส่วนใหญ่มองว่าโครงการที่จัดขึ้นมีประโยชน์ต่อการนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้จริง ซึ่งมีทั้งสาระความรู้ แนวคิด ปรัชญา ประสบการณ์ และทักษะที่จำเป็นเหมาะสม ตลอดจนผู้เข้าร่วมอบรมมีความสุขที่ได้มีกิจกรรมทำและได้พบปะกับเพื่อนครูด้วยกันอีกด้วย

น.ส.ตรีนุช กล่าวว่า อยากเห็นกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานที่มีวัฒนธรรมการเรียนรู้ ซึ่งกระทรวงแห่งการเรียนรู้จะสามารถเกิดขึ้นได้ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อร่วมผลักดันไปพร้อมกัน ทั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียน และหน่วยงานในระดับจังหวัด ระดับพื้นที่ และระดับสถานศึกษา ก็สามารถนำแนวทางนี้ไปปรับใช้ในพื้นที่ได้ แต่จะต้องมีความเหมาะสมและไม่เป็นภาระที่เพิ่มขึ้นแก่ครู เพราะการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อได้เรียนในสิ่งที่สนใจและไม่เป็นการบังคับ

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube