fbpx
Home
|
คลิปข่าวต้นชั่วโมง

ข่าวต้นชั่วโมง 14.00 น.

Featured Image
ซูเปอร์โพล จี้รัฐบาลเร่งออกมาตรการเยียวยาด้านการศึกษาช่วงโควิด ลดค่าเทอม พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน

 

ซูเปอร์โพล สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศจำนวน 1,094 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 20 – 24 กรกฎาคม 2564 เมื่อสอบถามถึงความคิดเห็นต่อมาตรการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนด้านการศึกษา พบว่า กว่าร้อยละ 80 ของทุกกลุ่มได้แก่นักเรียนนักศึกษาร้อยละ 85.5 ผู้ปกครองร้อยละ 81.2 บุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 81.8 และประชาชนทั่วไปร้อยละ 82.3 ต้องการให้รัฐบาลเร่งออกมาตรการเยียวยาและแก้ปัญหาด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชนเพิ่มเติม ช่วงวิกฤตโควิด-19

นอกจากนี้ เมื่อถามถึงเรื่องค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชน พบว่า กลุ่มที่ต้องการให้รัฐบาลลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชนมากที่สุด ได้แก่ นักเรียนนักศึกษาร้อยละ 87.1 รองลงมาคือผู้ปกครองร้อยละ 83.1 ,ประชาชนทั่วไปร้อยละ 82.9

ที่น่าพิจารณาคือ นักเรียนนักศึกษามีสัดส่วนมากที่สุดคือร้อยละ 87.1 รองลงมาคือ ประชาชนทั่วไปร้อยละ 83.6 ,ผู้ปกครองร้อยละ 81.6และบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 72.7 ต้องการให้รัฐบาลช่วยลดภาระของนักเรียนนักศึกษาเพิ่มเติมอีก ในการแบ่งชำระค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้านการศึกษา

เมื่อถามถึง ความต้องการเร่งด่วนพิเศษช่วยเหลือด้านการศึกษาพบว่า สัดส่วนมากที่สุดคือ นักเรียนนักศึกษาร้อยละ 85.5 รองลงมาคือผู้ปกครองร้อยละ 85.4 ,ประชาชนทั่วไปร้อยละ 84.5 และบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 81.8 ต้องการให้มีการฉีดวัคซีนให้นักเรียนนักศึกษาผู้ปกครอง บุคลากรทางการศึกษา

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube