fbpx
Home
|
พระราชสำนัก

ในหลวงโปรดเกล้าฯส่งพระราชสาส์นถึงปธน.ศรีลังกา

Featured Image
ในหลวงโปรดเกล้าฯ ส่งพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่ง ข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ซึ่งตรงกับวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ความว่า

ฯพณฯ นายโคฑาภยะ ราชปักษา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา กรุงโคลัมโบ

ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ข้าพเจ้าขอส่งคําอํานวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสําเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวศรีลังกาข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า มิตรไมตรีที่มีมายาวนานระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา กอปรกับการสนับสนุนอันเข้มแข็งของท่านจะเป็นพื้นฐานสําคัญที่จะสร้างเสริมความร่วมมือในกิจการทุก ๆ ด้านระหว่างประเทศทั้งสองให้เจริญงอกงามต่อไปในภายภาคหน้า (พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube