fbpx
Home
|
พระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ จ.บุรีรัมย์

Featured Image
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพฯทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

 

เวลา 09:47 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินการโครงการตามพระราชดำริโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชมรม 9 สมาคมจีนแห่งประเทศไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 บ้านโรงเลื่อยหมู่ที่ 6 ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทรายจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเป็นครั้งที่ 5 โรงเรียนแห่งนี้เปิดทำการสอนตั้งแต่ปี 2542 ในระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปัจจุบันมีครูตชด.จำนวน 24 ราย ครูอัตราจ้าง 6 คน มีนักเรียน 524 คน ในการนี้นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขหาของโรงเรียนและราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียงโดยกรมชลประทานจะดำเนินการปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำ 7L RM4 เขื่อนลำนางรองที่ได้รับการปรับปรุงสภาถนนจากผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น เป็นผิวจราจรแบบเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่จะส่งผลให้นักเรียนครูตชด.และหมู่บ้านข้างเคียงจำนวน 3 หมู่บ้าน 582 ครอบครัว ประชากร 2,361 คนให้สามารถสัญจรไปมาได้สะดวกรวมระยะทาง 1.7 กิโลเมตร

จากนั้นก็เป็นแค่การสาธิตการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณเรื่องโปรแกรมสแครช ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งเป็นโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ที่ผู้เรียนสามารถสร้างชิ้นงานได้อย่างง่ายเป็นการสอนผ่านจอสมาร์ตโฟนอัจฉริยะช่วยให้เด็กเกิดความสนใจเข้าใจไหมหาได้ง่ายขึ้นและนำไปประยุกต์กับวิชาอื่นๆได้เช่นนิทานที่สามารถโต้ตอบกับผู้อ่านได้เกมดนตรี ภาพเคลื่อนไหวและภาพศิลปะโดยในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศโครงงานรายวิชาวิทยาการคำนวณโคชดิ้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ของคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube