fbpx
Home
|
พระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ จ.นครพนมและอุบลฯ

Featured Image
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพฯทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดนครพนมและอุบลราชธานี

 

เวลา 9:52 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนมประจำปี 2563 ธนาคารศรีโคตรบูรณ์มหาวิทยาลัยนครพนมจังหวัดนครพนมโดยมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวม 1,006คน โอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความว่าบัณฑิตเมื่อจบการศึกษาชีวิตเปลี่ยนแปลงจากไปเรียนเป็นวัยทำงานในการประกอบอาชีพการงานและการดำเนินชีวิตนอกจากความเก่งกาจสามารถแล้วปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลให้บัณฑิตประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานและการดำเนินชีวิตมั่นคงปลอดภัยได้แก่สติคือความระลึกรู้ตัวว่าตนเองกำลังทำอะไรไม่เรียนแต่เมื่อมีสติปัญญาที่จะว่าการกระทำนั้นๆเป็นคุณหรือโทษก็จะเกิดตามมาที่เรียกว่าสัมปชัญญะร่วมกันว่าสติสัมปชัญญะมีสติย่อมเป็นผู้มีความยั้งคิดพิจารณาสิ่งที่จะทำคำที่จะพูดว่าถูกต้องสมควรหรือไม่เป็นประโยชน์หรือก่อให้เกิดผลเสียจากตนหรือเบียดเบียนผู้อื่นหรือไม่ทำจะช่วยให้เป็นผู้ไม่ประมาทจึงเครื่องเหนี่ยวรั้งไม่ให้คนเราคิดและทำสิ่งที่ไม่เป็นสาระไม่เป็นประโยชน์ขอให้บัณฑิตทั้งหลายระวังในเรื่องที่กล่าวมานี้เราควรฝึกตนให้เป็นผู้มีสติอยู่เสมอก่อนจัดส่งผลเป็นความสุขความสำเร็จเพื่อประโยชน์เกื้อกูลทั้งแก่ตนตลอดจนผู้อื่นที่อยู่ร่วมสังคมเดียวกัน

 

เวลา 13.47 น.เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประจำปีการศึกษา 2563 และอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีโอกาสนี้พระราชทานรางวัลรัตโนบลประจำปี 2564 แก่ผู้ที่มีผลงานทางวิชาชีพที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชนสังคมประเทศชาติอย่างสม่ำเสมอจำนวน 2 คนพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 1 คนประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวม 3,183 คน

 

พร้อมกับพระราชทานพระราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาความสำคัญตอนหนึ่งว่าบัณฑิตทุกคนได้รับการศึกษาอบรมมาดีแล้วจึงต้องรู้จักใช้สติปัญญาและวิจารณญาณในการแยกแยะความถูกความจริงความเท็จความควรไม่ควรข้อมูลข่าวสารใดที่น่าสงสัยก็ยังไม่ควรเชื่อแต่ต้องพิสูจน์หาข้อเท็จจริงบัณฑิตต้องรู้เท่าทันการสื่อสารสายการสื่อสารด้วยความประสงค์ดีใช้ในทางสร้างสรรค์ในทางที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตน สังคมและประเทศชาติทุกคนยึดถือปฏิบัติได้ดังนี้ก็เท่ากับมีส่วนช่วยจรรโลงสังคมและประเทศชาติให้มีความสุขสงบมีความเจริญมั่นคงและยั่งยืน

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube