fbpx
Home
|
พระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ทรงนำขรก.ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญในจังหวัดราชบุรี

Featured Image
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงนำข้าราชการและนักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญในจังหวัดราชบุรีและจังหวัดเพชรบุรีระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2564

 

เวลา 8:40 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงนำข้าราชการและนักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาและสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจำกัดในพระบรมราชูปถัมภ์ตำบลหนองโพอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีโดยมีนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 4 ที่กำลังศึกษาวิชาเลือกเสรีวิชาหัวข้อพิเศษทางประวัติศาสตร์ต่อประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไทยและวิชาประวัติศาสตร์ไทยภาคภาษาอังกฤษในภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 40 นายร่วมทัศนศึกษาคืนนี้สถานที่สำคัญระดับท้องถิ่นอันเป็นการเสริมหาที่นักเรียนนายร้อยศึกษาในห้องเรียนเป็นหัวข้อหลักได้แก่โครงการในพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นโดยการเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาการเมืองและบทบาทของรัฐในการเป็นศูนย์กลางของชุมชนท้องถิ่นตั้งแต่ยุคสมัยทวารวดีจนถึงยุคสมัยปัจจุบันและบทบาทของชาวต่างชาติและชาติพันธุ์ต่างๆในการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและระดับประเทศในอดีตและปัจจุบันสำหรับสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีเป็นหนึ่งในโครงการในพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานความช่วยเหลือแก่ชาวบ้านที่ได้ถวายฎีกาเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนไม่มีตลาดจำหน่ายน้ำนมดิบเมื่อปี 2512 ดำเนินงานในรูปของสหกรณ์แห่งตลาดของรัฐที่มีความมั่นคงได้นอนตลอดจนส่งเสริมให้มีการอบรมหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรในด้านต่างๆเช่นหลักสูตรการเลี้ยงโคนมอย่างถูกต้องเพื่อให้ได้น้ำนมดิบที่มีคุณภาพการจัดทำตามมาตรฐานการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อให้สมาชิกสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดได้ดำเนินการตามพระราชประสงค์โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเน้นการเป็นที่พึ่งของสมาชิกจำนวนกี่พันสี่ร้อยครัวเรือนเลี้ยงโคนมกว่า 4 เหมือนตัวปริมาณน้ำนมดิบที่ได้รับจากสมาชิกและจะสหกรณ์ฯเฉลี่ยวันละ 200 ตันรับซื้อในราคาที่ยุติธรรมกิโลกรัมละ 18 บาท 86 สตางค์เป็นปริมาณน้ำนมดิบที่ใช้ในการผลิตนมโรงเรียนร้อยละ 60 ของน้ำนมดิบทั้งหมด รวมทั้งได้นำนวัตกรรมการแปรรูปมาใช้ในการแปลงนมดิบเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกหลากหลายรูปแบบเช่นผลิตภัณฑ์นมพาสเจอไรซ์ผลิตภัณฑ์นม UHT นมผงนมอัดเม็ดไอศกรีมและโยเกิร์ตกำลังผลิตเพียงพอในการรองรับปริมาณน้ำนมดิบสามารถช่วยเหลือสมาชิกเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในจังหวัดราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียงได้เป็นจำนวนมากช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนอย่างแท้จริง

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube