fbpx
Home
|
พระราชสำนัก

โปรดเกล้าฯประธาน-กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

Featured Image
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ “พรประไพ กาญจนรินทร์” เป็นประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติคนใหม่ และกรรมการชุดใหม่อีก 5 คน

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า ตามที่ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามประกาศลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2558 ต่อมาเมื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับ เป็นเหตุให้ประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามประกาศดังกล่าวพ้นจากตำแหน่ง แต่ให้ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่แต่งตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ นั้น

บัดนี้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่วุฒิสภา และวุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบ ผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จำนวน 6 คนและผู้ได้รับความเห็นชอบดังกล่าวได้ประชุมเพื่อเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 246 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบมาตรา 8 และมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดังนี้

  1. นางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ เป็นประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
  2. นางปรีดา คงแป้น เป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
  3. นายสุชาติ เศรษฐมาลินี เป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
  4. นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ เป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
  5. นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช เป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
  6. นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ เป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube