fbpx
Home
|
ข่าว

ครม.อนุมัติแต่งตั้งขรก.สังกัดสำนักนายกฯ3ราย

Featured Image
ครม.อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 3 ราย

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงบประมาณเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้ นายยุทธนา สาโยชนกร ผู้อำนวยการกอง กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ตั้งแต่วันที่ 18 ธ.ค.63, นายพยุงศักดิ์ ครเจริญ ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ สำนักงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค.63 และนายบุญชู ประสพกิจถาวร ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ สำนักงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ 30 ธ.ค.63 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

 

ครม.มติแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดทำบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจกระทรวงการคลัง 5 ราย

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดทำบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ครบวาระ ดังนี้ นายพชร ยุติธรรมดำรง, นายวรากรณ์ สามโกเศศ, นายประสัณห์ เชื้อพานิช, นายมนูญ สรรค์คุณากร และนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค.64 เป็นต้นไป

 

ครม.มติตั้ง “ศาสตราจารย์สมพงษ์” นั่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา แทนตำแหน่งที่ว่าง

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเสนอแต่งตั้ง ศาสตราจารย์สมพงษ์ จิตระดับ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา แทนตำแหน่งที่ว่าง และให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง อยู่ในวาระเท่าที่เหลืออยู่ของผู้แทน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค.64 เป็นต้นไป

 

ครม.มติแต่งตั้ง “ปัทมา” นั่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานและ แทนตำแหน่งที่ว่าง

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังนี้ รับทราบกรณี นายวณิชย์ อ่วมศรี พ้นจากตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา และการวัดและประเมินผลการศึกษาในคณะกรรมการสภาการศึกษา เนื่องจากขอลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 14 ธ.ค.63 และเห็นชอบแต่งตั้ง นางปัทมา วีระวานิช เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา และการวัดและประเมินผลการศึกษา ในคณะกรรมการสภาการศึกษา แทนผู้ที่ลาออกทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค.64 เป็นต้นไป และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทน อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน ทั้งนี้ในครั้งต่อๆไปให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสภาการศึกษา ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างเคร่งครัดด้วย ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 ก.พ.59 (เรื่อง การดำเนินการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามกฎหมาย)

ครม.มติแต่งตั้ง “กมล” นั่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ “กนกวรรณ”

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้ง นายกมล รอดคล้าย เป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค.64 เป็นต้นไป

 

ครม.มติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนเรือนสามัญตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง 2 ราย

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และนายวิทยากร มณีเนตร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube