fbpx
Home
|
ข่าว

นายกฯส่งสารวันขรก.พลเรือนขอสุจริตนึกถึงปชช.

Featured Image
นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำวันข้าราชการพลเรือน ขรก.ต้องคำนึงความผาสุกประชาชน ต้องเสียสละเป็นกำลังขับเคลื่อนบริหารราชการแผ่นดิน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มีสารเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี พ.ศ. 2564 ว่า ข้าราชการ คือ ผู้ปฏิบัติงานราชการโดยคำนึงถึงความผาสุกของประชาชนและผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญ จึงต้องตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของการเป็นข้าราชการที่ดี ซึ่งต้องเสียสละ อุทิศตน และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิน โดยนำความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ มาใช้ในการจัดทำและให้บริการสาธารณะ สามารถบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชน ตลอดจนสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ ประเทศชาติ

เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน 1 เม.ย. 2564 ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนทุกคนที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านจะดำรงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีของข้าราชการ และประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความชื่อสัตย์สุจริต และยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง เพื่อให้เป็นที่เชื่อถือ ศรัทธา ของประชาชน และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ข้าราชการรุ่นใหม่ต่อไป จึงขอถือโอกาสนี้ขอบคุณเพื่อนข้าราชการพลเรือนทุกคนที่ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับทุกภาคส่วน เพื่อช่วยให้ประเทศชาติฟันฝ้าอุปสรรคและช่วงเวลาอันยากลำบากจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

อีกทั้งขอให้ทุกท่านพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้มีความพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัลและวิถีการทำงานแบบปกติใหม่ (New Normal) ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนมีความสุขและประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนตลอดไป

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube