fbpx
Home
|
ข่าว

ส.ส.ก้าวไกลค้านร่างพรบ.เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น

Featured Image
ส.ส.ก้าวไกล แสดงจุดยืน ไม่เห็นด้วย ร่าง พรบ.การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น ที่ตัวเองนั่ง กมธ. อ้างยังมีหลายประเด็นไม่แก้ไขตามพรรคเสนอ

 

 

 

นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. …. พร้อมด้วย นายบรรณ แก้วฉ่ำ โฆษกคณะ กมธ. และคณะผู้บริหารท้องถิ่น แถลงข่าวแสดงจุดยืนว่าไม่เห็นด้วยกับร่าง พ.ร.บ.การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. …. ที่คณะ กมธ.พิจารณาแล้วเสร็จ ในวันนี้

 

ก่อนจะเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรต่อไปนั้น ว่า เนื่องจากยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับบทบัญญัติที่คณะ กมธ.ไม่ได้แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอของ กมธ.จากพรรคก้าวไกล และข้อเสนอจากสมาคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกือบทุกสมาคม โดยขอเรียกร้องให้ ส.ส.จากทุกพรรคการเมืองช่วยกันพิจารณาทบทวนร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว

 

ในประเด็นดังต่อไปนี้  1.ยังคงมีบทบัญญัติให้ผู้กำกับดูแลใช้อำนาจบังคับบัญชาสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้เป็นเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน มิใช่กฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแล ดังนั้น เรื่องการกำกับดูแลจะต้องไปบัญญัติไว้ในกฎหมายจัดตั้ง

 

2.ปัญหาการตั้งกรรมการสอบสวนที่ซ้ำซ้อน กับบทบัญญัติของกฎหมายจัดตั้งที่มีอยู่แล้ว  3.เหตุแห่งการตั้งกรรมการสอบสวน ไม่เปิดโอกาสให้ผู้กำกับดูแลใช้ดุลยพินิจว่าเข้าเหตุอันควรตั้งกรรมการสอบสวนหรือไม่ แต่บังคับให้ผู้กำกับดูแลต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวน ซึ่งเมื่อร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้มีผลใช้บังคับ บทบัญญัติดังกล่าวจะถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือกลั่นแกล้งทางการเมือง

 

4.ไม่มีบทบัญญัติว่าด้วยวิธีการลงคะแนนโดยลับอันเป็นสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ โดยมีการกำหนดให้สามารถเปิดเผยรายชื่อผู้ที่เข้าชื่อถอดถอนได้ และให้ผู้ถูกถอดถอนพ้นจากตำแหน่งทันที ซึ่งจะก่อให้เกิดความแตกแยกของประชาชนในท้องถิ่น และทำให้ประชาชนเกิดความไม่มั่นใจต่อความปลอดภัย ตลอดจนยังง่ายต่อการใช้เป็นเครื่องมือโจมตีทางการเมือง

 

นอกจากนี้การเพิ่มเติมกระบวนการดังกล่าวเข้ามาในร่างกฎหมายที่กระทำในชั้นคณะ กมธ. นั้น ยังไม่ได้เป็นการขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติในมาตรา 245 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 หรือนอกเหนือไปจากหลักการที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบแต่อย่างใด

 

ดังนั้น ในนาม กมธ.เสียงข้างน้อยจึงขอเรียกร้องให้ ส.ส.จากทุกพรรคการเมืองช่วยกันพิจารณาทบทวนร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวอีกครั้ง ในการพิจารณาวาระ 2 และ 3 เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาข้างต้นในอนาคต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube