fbpx
Home
|
ข่าว

นายกฯ แจงจัดงบปี66 มุ่งประโยชน์ประชาชนสูงสุด

Featured Image
นายกฯ แจงจัดงบฯ ปี66 ตามยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลัง-ระเบียบและข้อกฎหมาย มุ่งประโยชน์ประชาชนสูงสุด

 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ชี้แจงถึง ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 วงเงิน 3.185 ล้านล้านบาท เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศปละฟื้นฟู เศรษฐกิจ

 

โดยยืนยันว่า การดำเนินการจัดทำร่างพ.ร.บ.งบประมาณรัฐบาลดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 และสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

 

โดยได้กำหนดแนวทางการจัดการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน อาทิ ด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคมเป็นต้น

 

โดยน้อมนำหลักปัญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง มุ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทุกด้าน นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้า

 

โดยจะใช้งบประมาณตามแผนงานอย่างบูรณาการ รวมไปถึงให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในพื้นที่ และจัดสวัสดิการที่จำเป็นเพื่อให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม

 

โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและผู้ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 ตลอดจนการกระจายงบประมาณอย่างเป็นธรรม และไม่ซ้ำซ้อนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด และจะดำเนินการทุกอย่างภายใต้กรอบของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี

 

ขณะที่การเงินโดยรวมขณะนี้ยังมีเสถียรภาพ แต่ภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนมีความเปราะบาง จากปัญหาค่าครองชีพและต้นทุนที่มีการปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งคณะกรรมการนโยบายการเงิน จึงมีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อเนื่องที่ร้อย 0.50

 

นอกจากนี้ สถานการณ์เงินด้านการต่างประเทศของไทยในปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์ดี มูลค่าเงินสำรองระหว่างประเทศ จำนวน 230,926.75 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นประมาณ 3.15 เท่าต่อหนี้ต่างประเทศ ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง

 

อย่างไรก็ตาม ก่อนเสร็จสิ้นการชี้แจงร่างพ.ร.บ.งบประมาณรัฐบาลขึ้นกราฟิกพร้อมรับฟังสนับสนุนร่วมมือกับทุกภาคส่วน #สร้างไทยไปด้วยกัน ซึ่งนายกรัฐมนตรีใช้เวลาในการชี้แจงกว่า 1 ชั่วโมง

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube