fbpx
Home
|
ข่าว

ประชุมร่วมรัฐสภา เตรียมพิจารณา 6 เรื่องด่วน

Featured Image
ประชุมร่วมรัฐสภา เตรียมพิจารณา 6 เรื่องด่วน ที่คณะรัฐมนตรีเสนอ พร้อมตั้ง กมธ.ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.แทนตำแหน่งว่าง

 

นายชวน หลักภัย ประธานรัฐสภา มีคำสั่งนัดสมาชิกประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 4 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 ในเวลา 09.00 น. เพื่อพิจารณา 6 เรื่องด่วน คือ

1.อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ ค.ศ. 1973 ที่แก้ไขปรับปรุงโดยพิธีสาร ค.ศ. 1978ภาคผนวก 5 ว่าด้วยกฎข้อบังคับสำหรับการป้องกันมลพิษจากขยะบนเรือ
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

2. พิธีสารเพื่ออนุวัติข้อผูกพันชุดที่ 11 ของบริการขนส่งทางอากาศ ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

3.พิธีสารแก้ไขบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทยว่าด้วยการขยายเส้นทางบิน (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

4.ร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. …. (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

5.ร่างพระราชบัญญัติกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ….(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) และ 6. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. .
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)

 

จากนั้น พิจารณาการตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. …. แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะนายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ลาออก

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebookhttps://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitterhttps://twitter.com/innnews

Youtubehttps://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTokhttps://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account@innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube