fbpx
Home
|
ข่าว

ที่ประชุมสภา พิจารณาพรบ.ส่งเสริมการเรียนรู้ วาระแรก

Featured Image
ที่ประชุมสภา พิจารณาพรบ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ… วาระแรก เปิดโอกาสให้สมาชิกอภิปรายกว้างขวาง

การประชุมร่วมกันของรัฐสภา พิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. …. วาระแรก ที่คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ พร้อมเปิดโอกาสให้สมาชิกรัฐสภา ทั้ง สส. และ สว. อภิปรายอย่างกว้างขวาง โดยนายวีระกร คำประกอบ สส.พรรคพลังประชารัฐและสมาชิกรัฐสภา เห็นว่า กฎหมายดังกล่าว ยังไม่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการเรียนรู้อย่างจริงจัง เป็นเพียงกฎหมายที่เขียนให้สวยงาม มุ่งเน้นเพียงการเพิ่มโครงสร้างของส่วนราชการและเพิ่มตำแหน่งให้กับข้าราชการ ยังไม่มีแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ชัดเจน ไม่มีกระบวนการที่จะพัฒนาคุณภาพครูอย่างแท้จัง ซึ่งการที่เด็กจะมีคุณภาพได้นั้น ครูต้องมีความรู้ ความสามารถ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง หากกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ จะทำให้มีตำแหน่งข้าราชการระดับตำบลมากขึ้น แต่จะไม่รู้ถึงหน้าที่ของตนเอง

ด้านนายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ สมาชิกวุฒิสภาและในฐานะสมาชิกรัฐสภา เห็นว่า ร่างกฎหมายฉบับนี้ เป็นเรื่องสำคัญในการนำมาพัฒนาการศึกษาของประเทศ พร้อมตั้งข้อสังเกตในการกำหนดวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้เพื่อจะรู้ การเรียนรู้เพื่อปฏิบัติ เรียนรู้เพื่อที่จะอยู่ร่วมกันและเรียนรู้เพื่อเรียนรู้ชีวิต ต้องมีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมทั้ง การเรียนรู้ตลอดชีวิตต้องมีแนวทางที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้เรียนรู้เป็นพลเมืองโลก ซึ่งต้องมีความรอบรู้ มีทักษะด้านรีรเทคโนโลยีและดิจิทัล เพราะถือว่าเป็นรากฐานรสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ขณะเดียวกัน นายประกอบ รัตนพันธ์ สส.พรรคประชาธิปัตย์และสมาชิกรัฐสภา ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับโครงสร้างของของกฎหมายฉบับนี้มีความแตกต่างจากโครงสร้างของ พ.ร.บ.การศึกษานอกระบบและพ.ร.บ.การศึกษาตามอัธยาศัยอย่างไร โดยเฉพาะสาระสำคัญที่ยังไม่มีชัดเจน รวมทั้งในมาตรา 5 ที่บัญญัติการพัฒนาบุคคลให้มีคุณสมบัติในด้านวินัย การรู้จักสิทธิควบคู่กับหน้าที่และความรับผิดชอบ รู้จักประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาตินั้น จะมีมาตรการอย่างไร เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนได้

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube