fbpx
Home
|
ข่าว

ศธ.เร่งจ่ายเงินเยียวยาครูเสียชีวิตจากไฟใต้

Featured Image
ศธ.เร่งจ่ายเงินเยียวยาครูเสียชีวิตจากไฟใต้ มีผู้ยื่นคำขอรับเงินช่วยเหลือแล้ว 67 ราย

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวถึงการช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่า มีครูถูกผู้ก่อเหตุรุนแรงทำร้ายจนเสียชีวิตคนแรก เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.2547 และจนถึงวันที่ 31 ก.ค.2556 ในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา คือ อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย มีครูเสียชีวิตรวม 162 ราย ซึ่งมติครม. เมื่อวันที่ 1 ต.ค.2556 ได้เห็นชอบสนับสนุนสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตย้อนหลังไปถึง วันที่ 1 ม.ค. 2547 โดยให้ศธ. จัดสรรงบประมาณเยียวยารายละไม่เกิน 4 ล้านบาท โดยให้หักลบจากเงินเยียวยาที่เคยได้รับไปแล้ว 5 แสนบาท เหลือ 3.5 ล้านบาท ในกลุ่มที่เคยได้รับเงินเยียวยาไปแล้ว พร้อมทั้งให้ ศธ.จัดสวัสดิการด้านอื่นๆ ให้ได้มาตรฐานใกล้เคียงกับส่วนราชการต่างๆด้วย ดังนั้น เพื่อให้การจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็วยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 1 ก.ค.2564 ตนจึงได้ลงนามในประกาศ ศธ.เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

จากการติดตามความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยา พบว่า ตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค.2564 ถึงปัจจุบัน มีผู้ได้รับผลกระทบยื่นคำขอรับเงินช่วยเหลือต่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ที่อยู่ในภูมิลำเนาของผู้เสียหาย จำนวน 67 ราย จากผู้เสียชีวิตทั้งหมด 162 ราย ซึ่ง ศธจ.ได้ตรวจสอบสิทธิทายาทผู้มีสิทธิทุกรายและเสนอเรื่องให้คณะอนุกรรมการประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงการเสียชีวิตของผู้ได้รับความเสียหาย ในรอบที่ 1 ได้เสนอให้คณะกรรมการบริหารฯ อนุมัติเงินช่วยเหลือเยียวยาแล้ว จำนวน 14 ราย โดยเมื่อวันที่ 23 ก.ย.ที่ผ่านมา ปลัดกระทรวง ศธ. ก็ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความสียหายและผู้ได้รับผลกระทบที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาไปแล้ว แล้วประมาณ 18 ล้านบาท เหลือเป็นเงินที่ต้องจ่ายตามมติ ครม.ประมาณ 37 ล้านบาท

ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงศธ. จะดำเนินการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบฯ 2564 ภายในเดือน ก.ย.นี้ และ จะดำเนินการจ่ายเงินรอบแรกในเดือน ต.ค.2564 ส่วนรายที่เหลือที่ยื่นคำขอมาแล้วอีก 48 ราย ศปบ.จชต.จะเร่งตรวจสอบข้อมูลเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาในเดือน ต.ค.นี้ จากนั้นจะประชุมคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาทุกเดือนจนกว่าจะครบทุกราย

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube