fbpx
Home
|
ข่าว

ครม.อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง

Featured Image
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง หลายตำแหน่ง

 

ครม.อนุมัติแต่งตั้ง “ณรงค์” ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้ง นายณรงค์ สืบตระกูล รองอธิบดีกรมที่ดิน ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค.64 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

ครม.อนุมัติแต่งตั้ง “กฤษฎา” ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักข่าวกรองแห่งชาติเสนอแต่งตั้ง นายกฤษฎา อักษรวงศ์ ที่ปรึกษาด้านการดำเนินงานข่าวกรองในต่างประเทศ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อทดแทนผู้ดำรงตำแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.64 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

ครม.อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 4 ราย

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.64 จำนวน 4 ราย ดังนี้ นางอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดี ประเภทบริหาร ระดับสูง กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุขให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี ประเภทบริหาร ระดับสูง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข,นายยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวง ประเภทบริหาร ระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี ประเภทบริหาร ระดับสูง กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข,

นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ประเภทบริหาร ระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง ประเภทบริหารระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข และนายสวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ สาธารณสุขนิเทศก์ ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง ประเภทบริหาร ระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

ครม.อนุมัติแต่งตั้ง “เธียรชัย” นั่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการแทนตำแหน่งที่ว่าง

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง นายเธียรชัย ณ นคร เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการแทนตำแหน่งที่ว่างลง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 ก.ย.64 เป็นต้นไป และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

ครม.อนุมัติ “สมศักดิ์” ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งอธิบดีกรมการแพทย์ ต่อไปอีก 1 ปี

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอให้ นายสมศักดิ์ อรรฆศิลป์ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอธิบดีกรมการแพทย์ ต่อไปอีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.64 ถึงวันที่ 30 ก.ย.65 เนื่องจากมีภารกิจสำคัญในการบริหารจัดการในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหารงาน

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube