fbpx
Home
|
ข่าว

ครม.แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญหลายตำแหน่ง

Featured Image
ครม.มติแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จำนวน 6 คน

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ดังนี้ นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล, นายพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์, นายสุเมธ ตั้งประเสริฐ, นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ และรองศาสตราจารย์พสุ เดชะรินทร์ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.64 เป็นต้นไป

 

ครม.มติแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ จำนวน 6 คน

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ จำนวน 6 คน เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสี่ปี ดังนี้ ศาสตราจารย์จิรพร เหล่าธรรมทัศน์, นายทรงพล สมศรี, ศาสตราจารย์อำนาจ วงศ์บัณฑิต, รองศาสตราจารย์สมยศ ศรีสถิตย์, รองศาสตราจารย์สรนิต ศิลธรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์แพทย์ เพ่งวาณิชย์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.64 เป็นต้นไป

ครม.มติแต่งตั้ง “วิลาศ”ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง โดยได้รับค่าตอบแทนคงที่ในปีแรกอัตราเดือนละ 450,000 บาท

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้ง นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง โดยได้รับค่าตอบแทนคงที่ในปีแรกอัตราเดือนละ 450,000 บาท ตามที่กระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป แต่ไม่ก่อนวันที่ 22 ส.ค.64

ครม.มติแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ รวม 3 คน

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ รวม 3 คน เนื่องจากประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสี่ปี เมื่อวันที่ 3 เม.ย.64 ดังนี้ นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการ, นางสุพัฒตรา ลิมปะพันธุ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, นางปัทมา วีระวานิช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.64 เป็นต้นไป

 

ครม.มติเห็นชอบให้ “คุณหญิงกัลยา – กนกวรรณ” เป็นผู้รักษาราชการแทนรมว.ศธ. กรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเป็นหลักการมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามความในมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 จำนวน 2 ราย ตามลำดับ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ คือคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.64 เป็นต้นไป

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube