fbpx
Home
|
ข่าว

รมว.คลังแจงกระทู้ส.ว.ฟื้นฟูศก.โควิด

Featured Image

การประชุมวุฒิสภาวันนี้ ได้พิจารณาวาระกระทู้ถามนายกรัฐมนตรี เรื่องแนวทางการบูรณาการโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบโควิดในระดับตำบล ซึ่งนายอำพล จินดาวัฒนะ สมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้ตั้งถาม โดยต้องการทราบว่าจะมีแนวทางบริหารงานในพื้นที่อย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนและบูรณาการทำงานร่วมกัน รวมทั้งแต่ละโครงการจะสร้างชุมชนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปธรรมในระยะยาวได้อย่างไร ทั้งนี้ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตรี ชี้แจงว่า โครงการต่างๆ ของรัฐบาลมีทั้งสิ้น 6 โครงการ แบ่งเป็น 3 กลุ่มงาน ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะมีการบูรณการข้อมูลร่วมกัน เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน มีคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ โดยยันยันการดำเนินโครงการต่าง ๆ นั้น มุ่งเน้นสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเป็นหลัก รวมทั้งยังช่วยเหลือภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ยอมรับว่า โครงการทั้งหมดนี้เป็นโครงการระยะสั้นเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ ซึ่งการจะทำให้เกิดผลเป็นรูปธรรมระยะยาวนั้น หน่วยงานต่าง ๆ จะต้องประเมินผลเพื่อต่อยอดหรือเป็นต้นแบบต่อไปได้ นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเตรียมแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล เพื่อพิจารณาการใช้เงินกู้ตามโครงการฯเพื่อชี้วัดคุณภาพด้วย

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube