fbpx
Home
|
ข่าว

ตั้งศูนย์TTC-CERTรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์

Featured Image

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.) ร่วมกับผู้ให้บริการโทรคมนาคมชั้นนำ 9 ราย ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด บริษัท ทรู อินเตอร์เน็ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) เดินหน้าเพิ่มขีดความสามารถการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ด้านโทรคมนาคม โดยได้ตกลงลงนามความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ด้านโทรคมนาคม (TTC-CERT) พร้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจจะมีผลกระทบต่อบริการในด้านโทรคมนาคมได้ https://www.youtube.com/watch?v=l43-cH3LGcI&t=42s&ab_channel=INNNEWS ทั้งนี้ พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เปิดเผยว่า การจัดตั้งศูนย์ประสานงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ด้านโทรคมนาคม (TTC-CERT) เป็นยกระดับความร่วมมือภาคโทรคมนาคม เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อลดความเสี่ยงในการเชื่อมต่อข้อมูล และข้อมูลของบุคคลให้มีความปลอดภัย โดยมีความหวังอย่างยิ่งว่าศูนย์ TTC-CERT จะช่วยป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สนับสนุนการบริการด้านโทรคมนาคม เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล และไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ต่อไป นายวีระ รัตนแสงเสถียร หัวหน้าคณะทำงานดำเนินการศูนย์รักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ด้านโทรคมนาคม (TTC-CERT) เปิดเผยว่า ผู้ให้บริการโทรคมนาคมชั้นนำทั้ง 9 ราย เห็นพ้องกันว่าความร่วมมือที่เกิดขึ้นนับว่าเป็นความร่วมมือระหว่างผู้ให้บริการในการจัดตั้ง TTC-CERT เพื่อร่วมกันเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ แลกเปลี่ยนข้อมูลภัยคุกคามระหว่างกันอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ TTC-CERT จะมีรูปแบบคล้ายกับ Thai-CERT ที่ก่อนหน้านี้ ทำหน้าที่คอยระมัดระวัง ป้องกันภัยทางไซเบอร์ แจ้งเตือนรูปแบบการโจมตีให้ผู้ประกอบการโทรคมนาคมได้รับทราบ และเตรียมการรับมือ ซึ่งแต่ละวันมีการโจมตีทางไซเบอร์เข้ามาตลอดเวลา เฉลี่ยตั้งแต่หลักแสนจนถึงสูงสุดวันละหลายล้านครั้งจากทั่วโลก ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ ด้าน นายสันติ เมธาวิกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด หรือ UIH เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมา ผู้ประกอบการทุกรายได้เตรียมการรับมือได้แล้ว แต่การจัดตั้งศูนย์ TTC-Cert ถือว่ามีความจำเป็น เพราะจะเปรียบเสมือนเกราะป้องกัน และฝ่ายพัฒนาระบบความปลอดภัยของโครงข่ายโทรคมนาคม หากพบการโจมตีทางไซเบอร์รูปแบบใหม่ๆ ศูนย์แห่งนี้จะทราบก่อน และแจ้งเตือนผู้ประกอบการได้ทันท่วงที และ UIH จะทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล และสร้างแพลตฟอร์มร่วมกันในการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube