Home
|
ข่าว

เปิดประชุมสมัยวิสามัญพิจารณาแก้ไข พรบ.ประชามติ

Featured Image

 

 

 

เปิดประชุมสมัยวิสามัญ สภาผู้แทนราษฏร พิจารณา แก้ไข พรบ.ออกเสียงประชามติ ขณะวุฒิสภา พิจารณา พรบ.สมรสเท่าเทียม

 

 

 

 

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัยวิสามัญ เป็นพิเศษ ในเวลา 09.00 น. วันนี้ (18 มิ.ย.67) มีวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ (ฉบับที่…) พ.ศ…. โดยมีผู้เสนอร่างแก้ไขกฎหมายดังกล่าว รวม 4 ฉบับ คือ ฉบับของคณะรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทย พรรคก้าวไกล และพรรคภูมิใจไทย โดยสาระสำคัญของร่างกฎหมายทั้ง 4 ฉบับ เพื่อปลดล็อกเสียงข้างมาก 2 ชั้น

 

ซึ่งร่างแก้ไขฉบับของคณะรัฐมนตรี แก้ไขให้เป็น “การออกเสียงที่เป็นข้อยุติในเรื่องทำประชามติให้ถือเสียงข้างมากของผู้มาออกเสียง โดยคะแนนเสียงข้างมากต้องเกินกึ่งหนึ่งของผู้มาออกเสียง และสูงกว่าคะแนนไม่ประสงค์ลงคะแนน (Vote No) ส่วนของพรรคก้าวไกล กำหนดไว้ว่า “การออกเสียงที่เป็นข้อยุติ ต้องมีจำนวนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้มาใช้สิทธิ” ของพรรคเพื่อไทย กำหนดไว้ว่า “ให้ถือเสียงข้างมากของผู้มาออกเสียง

 

โดยคะแนนต้องสูงกว่าคะแนนเสียงไม่แสดงความคิดเห็น” ขณะที่ พรรคภูมิใจไทย ขอแก้ไข แต่คงเกณฑ์ผ่านประชามติ แบบ 2 ชั้น ไว้ คือ ชั้นแรกต้องมีผู้ออกมาใช้สิทธิเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิออกเสียง และชั้น 2 คือ จำนวนเสียงประชามติข้างมากต้องสูงกว่าคะแนนไม่ประสงค์ลงคะแนน (Vote No)

 

ทั้งนี้ ฉบับของพรรคภูมิใจไทยที่ขอแก้ไขให้การทำประชามติ ได้เขียนเกณฑ์ผ่านประชามติในกรณีนี้ไว้ด้วยว่า “ถือเสียงข้างมาก” ซึ่งการจัดทำร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติครั้งนี้ เพื่อนำไปสู่การทำประชามติสอบถามความเห็นของประชาชนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ที่จะเกิดขึ้นต่อไป

 

ขณะเดียวกัน วันนี้ การประชุมวุฒิสภา สมัยวิสามัญ จะเริ่มขึ้นในเวลา 09.30 น. (18 มิ.ย.67) มีวาระพิจารณาเรื่องด่วน ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด ,

 

ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด และให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด

 

นอกจากนี้ ยังมีวาระพิจาราณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (สมรสเท่าเทียม) ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ 29 มีนาคม 2567 ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 15 สิงหาคม 2567)

 

และร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
(วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ 18 มีนาคม 2567 ซึ่งจะครบกำหนด ในวันที่ 4 สิงหาคม 2567)

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube