fbpx
Home
|
ข่าว

พณ.จัดสัมมนาเพิ่มศักยภาพเกษตรกรอุดรธานี

Featured Image

นางสาวบุณิกา แจ่มใส รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ นำคณะลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี พบหารือกับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ พร้อมจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการ “เพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี” ครั้งที่ 1 โดยกรมฯได้มุ่งเน้นสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องความสำคัญของตลาดการค้าเสรี และช่องทางการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีฉบับต่างๆ เพื่อเป็นเครื่องมือขยายการส่งออกสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปของไทยสู่ตลาดโลก โดยการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนเกษตรน้ำหมักเอนไซม์สมุนไพรเพื่อสุขภาพบ้านหนองเป็ด อำเภอเมืองอุดรธานี ที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตสินค้าเกษตรเพื่อสุขภาพ Pro Biotic สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสมุนไพรซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัด ใช้วัตถุดิบจากเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรในพื้นที่มาต่อยอดพัฒนาสินค้าเพื่อสุขภาพให้มีความหลากหลาย ทั้งเครื่องสำอางและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด โดยเฉพาะตลาดเพื่อสุขภาพที่มีแนวโน้มขยายตัวสูงขึ้น ในขณะที่การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ได้มีการเสวนา เรื่อง “ช่องทางรวยของสินค้าเกษตรจากเอฟทีเอ” และ “ทำอย่างไรให้สินค้าเกษตรสู่ตลาดต่างประเทศ” โดยมีเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ จากจังหวัด อุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย เลย และบึงกาฬ เข้าร่วมกว่า 120 คน ได้ผลการตอบรับจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดี พร้อมทั้งได้นำสินค้าเด่นที่มีคุณภาพมาตรฐานในพื้นที่มาร่วมจัดแสดง โดยได้รับคำแนะนำจากวิทยากรเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาต่อยอดให้มีคุณภาพและมาตรฐานมากขึ้น รวมทั้งการใช้เอฟทีเอเพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายไปตลาดต่างประเทศ และให้ความสำคัญกับการผลิตสินค้าที่มีมาตรฐาน สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค และเข้าสู่ตลาดได้อย่างมั่นคงในระยะยาว

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube