fbpx
Home
|
ข่าว

เกษตรเมืองสงขลาเร่งขึ้นทะเบียนชาวนา

Featured Image

ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ต.พะวง อ.เมืองสงขลา นายอนันต์ คูบูรณ์ เกษตรอำเภอเมืองสงขลา นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวรับเงินช่วยเหลือภาครัฐทั้งชดเชยส่วนต่างพร้อมค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิต ไร่ละ500 บาทแต่ไม่เกินครอบครัวเรือนละ 20 ไร่ ถึงหมู่บ้านกันเลยคับ โดยทางสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา ส่งเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลงพื้นที่ เร่งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้แก่เกษตรกรถึงหมู่บ้านตั้งแต่ วันที่ 1 ธ.ค. ที่ผ่านมา เพื่อเก็บข้อมูลการเพาะปลูกข้าว และตรวจสอบความถูกต้องของเกษตรกร บันทึกผลการตรวจสอบ ทั้งนี้เกษตรกรจะต้องปลูกข้าวอย่างน้อย 15 วันจึงสามารถแจ้งขึ้นทะเบียนได้ พร้อมทั้งระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่ปลูกจริง รวมทั้งการจัดเก็บพิกัดแปลง บันทึกผล หลังจากนั้นกรมส่งเสริมการเกษตร จะส่งข้อมูลให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์(ธกส.) เพื่อโอนเงินส่วนต่างจากราคากลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้ รวมทั้งเกษตรกรจะได้รับเงินค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิต ไร่ละ 500 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 20 ไร่ หรือรับสูงสุด 1 หมื่นบาทอีกด้วย สำหรับอำเภอเมืองสงขลา มีพื้นที่ทำนาประมาณ 1,500 ไร่ ในพื้นที่ 3 ตำบลประกอบด้วย ตำบลเกาะแต้ว ตำบลทุ่งหวัง และตำบลพะวง และเกษตรกรได้ปลูกข้าวเรียบร้อยแล้ว

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube