fbpx
Home
|
ข่าว

NBI-Youth Camp#11 สร้างยช.ต้นแบบ “ดีเก่งกล้า”

Featured Image
เดินหน้าจัด NBI-Youth Camp#11 ปลูกฝังค่านิยมที่ดีแก่เยาวชน ตั้งเป้า1,050 คน ครอบคลุม 17 จังหวัดภาคกลาง หวังสร้าง “เยาวชนต้นแบบ ดี เก่ง กล้า” มุ่งยกระดับการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืน

 

 

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ประธานนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 12 ในฐานะประธานคณะทำงานการจัดกิจกรรม NBI-Youth Camp#11 เปิดเผยว่า “คน” คือทรัพยากรสำคัญเป็นตัวแปรที่สามารถส่งผลในทางบวกและทางลบต่อความเจริญมั่นคงให้กับประเทศชาติได้ “คุณภาพของเยาวชน”

 

จึงถือว่าเป็นดรรชนีชี้วัดอนาคตของชาติ ที่จะสามารถ สืบต่อ พัฒนา สนับสนุน ความมั่นคงของชาติได้หรือไม่ จากสภาพปัจจุบันเยาวชนไทยเติบโตท่ามกลางสิ่งยั่วยุ กระตุ้นเร้า จากสภาพสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด

 

จนส่งผลต่อมาตรฐานศีลธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ขาดแบบอย่างที่ดีที่จะช่วยเอื้อต่อการสร้างพิมพ์เขียวเยาวชน “ดี เก่ง กล้า” ในการยกระดับความเข้มแข็งของประเทศชาติ อย่างเป็นระบบ ภายใต้เจตนารมณ์อันมุ่งมั่น ของสถาบันการสร้างชาติ

 

สำหรับกิจกรรมในค่ายจะมุ่งเน้นการวางรากฐานแนวคิด ความรู้ ค่านิยม ความเข้าใจในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า ปลูกจิตสำนึกให้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและสังคม เพื่อส่งผลให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

 

โดยตั้งเป้าอบรมให้แก่เยาวชน 1,050 คน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคกลาง ได้แก่ กรุงเทพฯ, กาญจนบุรี, ชัยนาท, นครนายก, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, เพชรบุรี,ราชบุรี, ลพบุรี, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, สระบุรี, สิงห์บุรี, อยุธยา, สุพรรณบุรี, อ่างทอง

 

เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดีแก่เยาวชนทั้งในด้านการเรียนอย่างมีเป้าหมาย มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าสูงสุด ระหว่างวันที่ 24 – 26 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมพระพิรุณ ระลึกโปรดเกล้าฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 

ทั้งนี้ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ และประธานที่ปรึกษาค่ายฯ กล่าวว่า การพัฒนาเยาวชน คือ การให้ความสำคัญกับอนาคตและความเป็นไปของชาติบ้านเมืองหากกลุ่มบุคคลได้รับการพัฒนาแนวความคิดอย่างถูกต้องตั้งแต่ยังเป็นเยาวชน

 

ย่อมเป็นการเตรียมการที่ดีเยี่ยมในการที่จะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม ส่งผลดีต่อของตนเอง, ครอบครัว,หน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง, สังคม และประเทศชาติ ที่ผ่านมา นสช. รุ่นต่าง ๆ จากสถาบันการสร้างชาติได้จัดค่ายเยาวชนมาแล้ว 10 ครั้ง

 

ทั้งในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต้เยาวชนที่มาร่วมค่ายต่างก็ได้รับประสบการณ์ตรงในการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น และผมมั่นใจว่าเยาวชนที่มาร่วมกิจกรรมใน NBI-Youth Camp#11 จะได้รับการพัฒนาแนวคิดความรู้เหมือนรุ่นพี่ ๆ ที่ผ่านมา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

 

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube