fbpx
Home
|
คลิปข่าวต้นชั่วโมง

ข่าวต้นชั่วโมง 15.00 น.

สภาฯตีตกร่างฯพ.ร.บ.ยกเลิกคำสั่ง คสช.ทั้งฉบับของ”จอน-ปิยบุตร” ขณะที่ กมธ.ฯ ถอนร่างพ.ร.บ.การศึกษาฯ ของ คสช. ไปทบทวน

 

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันนี้ มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม วาระพิจารณาร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ที่คณะกรรมาธิการฯพิจารณาเสร็จแล้ว โดยเป็นการพิจารณาวาระ 2 ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นแตกต่างกัน ทำให้ก่อนลงมตินายชวน ได้สั่งพักประชุมเป็นเวลา 10 นาทีเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายไปหารือว่าจะลงมติแบบใด จนในที่สุดเมื่อกลับมาประชุมสภาฯอีกครั้ง นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาฯ คนที่ 2 ทำหน้าที่ประธานการประชุม ได้แจ้งว่า ทางประธานกมธ.ฯได้ปรึกษาหารือกันแล้ว ขอถอนร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวออกไปทบทวนใหม่

 

จากนั้น ที่ประชุมได้มีการลงมติร่างพ.ร.บ.ยกเลิกประกาศและคำสั่งคสช.และคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย พ.ศ. …. ที่เสนอโดยนายจอน อึ๊งภากรณ์ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 12,609 คน เป็นผู้เสนอ และ ร่างพ.ร.บ.ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พ.ศ. …. ที่นายปิยบุตร แสงกนกกุล กับคณะ เป็นผู้เสนอ ซึ่งสมาชิกได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นเสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 8 ธ.ค.ที่ผ่านมา เหลือเพียงการลงมติเท่านั้น โดยที่ประชุมลงมติไม่เห็นชอบผ่านร่างของนายจอน ด้วยคะแนน 234 ต่อ 162 คะแนน งดออกเสียง 3 คะแนนไม่ลงคะแนน 1 คะแนน และไม่เห็นชอบผ่านร่างของนายปิยบุตร ด้วยคะแนน 229 ต่อ 157 คะแนน งดออกเสียง 4 คะแนน ไม่ลงคะแนน 2 คะแนน จึงถือว่าที่ประชุมสภาฯไม่เห็นชอบร่างพ.ร.บ.ฯทั้ง 2 ฉบับ

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube