fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

ธปท.เสริมแข็งแกร่งระบบการเงินไทย-ญี่ปุ่น

Featured Image
ธปท. ต่ออายุความตกลงทวิภาคีว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเงินตราฉบับใหม่กับธนาคารกลางญี่ปุ่น เสริมความแข็งแกร่งระบบการเงินสองประเทศ

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ลงนามต่ออายุความตกลงทวิภาคีว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเงินตราฉบับใหม่กับธนาคารกลางญี่ปุ่น (ในฐานะตัวแทนของกระทรวงการคลังญี่ปุ่น) ภายใต้ความตกลง ฯ นี้ ธนาคารกลางทั้งสองประเทศสามารถแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลท้องถิ่นของตนเป็นเงินดอลลาร์ สรอ. และไทยสามารถเลือกแลกเปลี่ยนเงินบาทเป็นสกุลเงินเยนได้นอกเหนือจากดอลลาร์ สรอ. โดยวงเงินสูงสุดยังคงเดิมคือ 3,000 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือเทียบเท่า และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

การต่ออายุความตกลง ฯ ครั้งนี้ มีการเพิ่มวัตถุประสงค์ของการใช้วงเงินให้ครอบคลุมถึงการป้องกันการเกิดวิกฤตทางการเงิน นอกเหนือจากการแก้ไขวิกฤตดังกล่าว นอกจากนั้น ได้ปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับความตกลงมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคี (Chiang Mai Initiative Multilateralisation: CMIM) ฉบับล่าสุด เนื่องจากความตกลง ฯ นี้ มีกลไกที่สามารถเบิกใช้พร้อมกับความตกลง CMIM ได้

การสานต่อความร่วมมือทวิภาคีทางการเงินระหว่างกันในครั้งนี้ จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เสถียรภาพระบบการเงินของทั้งสองประเทศ รวมถึงส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าที่ดีระหว่างญี่ปุ่นและไทยอีกด้วย

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube