fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

ก.เกษตรฯชูเทคโนโลยียกระดับข้าวไทย

Featured Image
กระทรวงเกษตรฯ ยกระดับข้าวไทยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมต้นน้ำถึงปลายน้ำ ตามนโยบายเกษตร 4.0

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือ “การพัฒนาข้าวไทยครบวงจรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ” ตามนโยบายเกษตร 4.0 พร้อม กล่าวถึงการ Re-Engineering การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตข้าวการแปรรูปและการตลาดตลอดห่วงโซ่โดยระดมความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภายนอกกระทรวงเกษตร ภาคเอกชนและภาคเกษตรกรชาวนา แบบ Win Win situation “ร่วมมือกัน และเข้มแข็งไปด้วยกัน” ทำงานเชิงระบบต่อเนื่องเพื่อรักษาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานข้าวไทย

ในประเด็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวการปลูกและหลังการเก็บเกี่ยว เริ่มจากการพัฒนาพันธุ์ข้าวตามนโยบายตลาดนำการผลิต ทั้งพันธุ์คัดพันธุ์หลัก พันธุ์ขยาย และพันธุ์จำหน่าย การลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อไร่ การรักษาคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว โดยใช้เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม ผ่านเครือข่าย AIC จังหวัด เข้าร่วมในพื้นที่จังหวัด อำเภอ จนถึงชุมชน ศูนย์ข้าวชุมชนอาสาพร้อมด้วยการบริหารจัดการน้ำด้วยพลังงานหมุนเวียนเพื่อเพาะปลูกข้าวอย่างเป็นระบบ ทั้งการใช้น้ำใต้ดิน และน้ำจากระบบชลประทาน

นอกจากนี้ ยังเน้นเรื่องการผลิตข้าว GAP และข้าวอินทรีย์จับคู่กับ โรงสี GMP /Organic และได้เสนอการทำ Contract Farming ระหว่างโรงสี กับชาวนาโดยเฉพาะนาข้าวแปลงใหญ่ แปลงข้าวอินทรีย์ เพื่อสร้างความมั่นใจข้าวที่มีมาตรฐาน พร้อมเชื่อมโยงตลาดข้าวกับ ตลาดกลางสินค้าเกษตรในพื้นที่ชุมชน เสริมตลาดออนไลน์ และ Platform เช่น ไปรษณีย์ไทย การขยายสินค้า ผ่านระบบ โลจิสติกส์ที่เป็นช่องทางการตลาดข้าว ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดใหม่ในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางตลาดสินค้าฮาลาลที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงในตลาดสินค้าเกษตรอาหารโลก

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชูเทคโนโลยี ยกระดับข้าวไทย

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube