fbpx
Home
|
ภูมิภาค

โคราชออกหนังสือประกาศห้ามจุดไฟเผาตอซังข้าว

Featured Image
ผู้ว่าฯโคราชออกหนังสือประกาศห้ามจุดไฟเผาตอซังข้าวไร่อ้อยพืชผลทางการเกษตรเพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)

 

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ออกหนังสือประกาศห้ามเผา ด้วยจังหวัดนครราชสีมา ในช่วงฤดูหนาวต่อเนื่องฤดูแล้ง มีแนวโน้มเกิดปัญหาหมอกควันปกคลุมและเกิดมลพิษทางอากาศเป็นประจำทุกปี ซึ่งสาเหตุหนึ่งเกิดจากการเผาเศษซากพืชหรือวัชพืชและเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่การเกษตร ส่งผลเสียต่อการทำอาชีพการเกษตรโดยตรง ทำให้ดินเสื่อมโทรมขาดความอุดมสมบูรณ์

 

อีกทั้งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สิน รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเกิดผลเสียต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน เป็นอย่างมากจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการผาเศษซากพืชหรือวัชพืชและเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่การเกษตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอความร่วมมือภาครัฐ

 

ให้งดเผาเศษซากพืชหรือวัชพืช และเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่การเกษตร ช่วงฤดูแล้งให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรงดเผาเศษซากพืชหรือวัชพืช และเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่การเกษตร ผ่านทางหอกระจายข่าวหมู่บ้านเป็นประจำทุกวัน เพื่อให้เกษตรกรรู้ถึงผลเสียต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน

 

รวมถึงผลกระทบด้านลบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและให้ทุกหมู่บ้านกำหนดข้อตกลง กติกา ข้อบังคับ กฎระเบียบ บทลงโทษผู้ที่กระทำเศษซากพืช และเศษวัสดุ หากพบผู้กระทำผิดจะต้องรับโทษตามกฎหมายขั้นเด็ดขาด

 

แต่ยังพบว่าในหลายพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมา ยังคงมีประชาชนและเกษตรกรลักลอบจุดไฟเผาตอซังข้าว และเผาป่าอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกันกับพื้นที่ป่าสาธารณะบ้านหลุ่งประดู่ ตำบลหลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง พบว่ามีคนลักลอบจุดไฟเผาเศษขยะจนลุกลามไหม้ป่าสาธารณะประโยชน์ ในพื้นที่ ได้รับความเสียหายกว่า 50 ไร่ โดยภาพมุมสูงจะเห็นว่าป่าถูกเผาทำลายเสียหายเป็นบริเวณกว้าง

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube