fbpx
Home
|
ภูมิภาค

เชียงใหม่ห้าม 4 ต.“จัดงานรวมคนมากกว่า10

Featured Image
จังหวัดเชียงใหม่ห้าม 4 ตำบล “จัดงานรวมคนมากกว่า 10 คนขึ้นไป” ต.ทุ่งต้อม ต.แม่นะ ต.เชิงดอย ต.ยางเปียง

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 73/2564 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 จึงออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 56/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก เฉพาะบางพื้นที่ โดยระบุว่า

“ห้ามจัดงานหรือกิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 10 คน ขึ้นไป ในพื้นที่ ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด และพื้นที่ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย เว้นแต่เป็นการจัดกิจกรรมของทางราชการ ซึ่งต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด สำหรับมาตรการอื่น ๆ ให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 53/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2564”

ก่อนหน้านี้จงหวัดเชียงใหม่มีประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดพื้นที่ควบคุมการเข้า-ออก 2 พื้นที่ ได้แก่ บ้านไร่ ต.หารแก้ว อ.หางดง และ หย่อมบ้านห้วยน้ำฮาก ต.แม่นะ อ.เชียงดาว และเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 64 จังหวัดเชียงใหม่มีประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ (ฉบับที่ 10) เรื่องกำหนดพื้นที่ควบคุมการเข้า-ออก โดยขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ บ้านสันจิกุ่ง หมู่ที่ 7 ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง และขอความร่วมมือประชาชนบ้านสันจิกุ่ง งดเดินทางออกนอกหมู่บ้าน ให้อยู่ในบ้าน และงดกิจกรรมรวมกลุ่ม โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15-28 พ.ค. 2564

ทั้งนี้คำสั่งฯ ที่ 56/2564 บังคับใช้ระหว่างวันที่ 17-30 พฤษภาคม 2564 และหากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube