fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

ซีพีขับเคลื่อนแนวทางบรรษัทภิบาลด้าน Diversity&Inclusion

Featured Image
เครือซีพีเดินหน้าขับเคลื่อนแนวทางบรรษัทภิบาลด้าน Diversity&Inclusion หรือ ความหลากหลายและการอยู่ร่วมกัน เปิดใจน้อมรับความคิดและเพศสภาพที่แตกต่าง ชี้เพราะคนคือหัวใจสำคัญขององค์กร

นายนพปฎล เดชอุดม ประธานคณะผู้บริหาร ด้านความยั่งยืนองค์กร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด กล่าวว่า ภายใต้นโยบายบรรษัทภิบาล หรือ การกำกับดูแลกิจการที่ดีของเครือเจริญโภคภัณฑ์นั้น  ได้ให้ความสำคัญกับแนวทางการดำเนินงานด้าน Diversity&Inclusion หรือ ความหลากหลายและการอยู่ร่วมกัน

ทั้งนี้เนื่องจาก เครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นองค์กรธุรกิจที่มีการค้าการลงทุนในหลากหลายอุตสาหกรรมและมีพนักงานมากกว่า 3.5 แสนคนใน 22 ประเทศทั่วโลก จึงมีพนักงานที่มีความหลากหลายในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านอายุ เพศสภาพ เชื้อชาติ ศาสนาและอื่น ๆ และพนักงานที่มีความหลากหลายและแตกต่างกันเช่นนี้คือพลังสำคัญที่จะสร้างคุณค่าให้กับองค์กร โดยเฉพาะการสร้างสรรค์นวัตกรรมและโอกาสใหม่ ๆ ทางธุรกิจ ตลอดจนเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงและองค์กรที่แข็งแกร่ง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

“22 ประเทศที่เครือซีพีเข้าไปทำธุรกิจ มีบุคลากรสัญชาติต่าง ๆ จากทั่วโลกประมาณ 50 – 60 ประเทศ เราพยายามปรับกระบวนการทำงานให้บุคลากรเหล่านี้สามารถทำงานร่วมกันได้ เพื่อดึงเอาไอเดียจากความหลากหลายแตกต่างนี้มาผนึกกำลังสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้กับเครือฯ เราจึงเชื่อว่า Diversity&Inclusion มีส่วนช่วยให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ อยู่เสมอ” ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าว

นายนพปฎล กล่าวต่อไปด้วยว่า คน ถือเป็นทรัพยากรที่เครือซีพีให้ความสำคัญเป็นอย่างมากนับตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจ ที่ผ่านมาอาจไม่ค่อยพูดถึงเรื่องเพศสภาพ แต่ด้วยวันนี้สภาพสังคมและเทคโนโลยีเปลี่ยนไป และคนมีการแสดงออกอย่างชัดเจนมากขึ้น เครือฯ จึงคิดว่า ทำไมไม่ใช้ความแตกต่างนี้ให้เกิดคุณค่า เครือฯ จึงเริ่มจากการจัดโฟกัสกรุ๊ปกับทุกกลุ่ม นำผลที่ได้ (Feedback) มากำหนดนโยบายของเครือซีพีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงานบุคคลให้มีความเหมาะสมตั้งแต่การเริ่มต้นสรรหา การดูแลระหว่างการเป็นพนักงาน จนกระทั่งพนักงานลาออกจากงาน โดยปัจจุบันเครือซีพีให้ความสำคัญจนพัฒนาไปถึงการกำหนดนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคล รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีด้านความหลากหลายและการอยู่ร่วมกันของเครือซีพี

“การออกนโยบายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานนั้น จะต้องให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ต้องปฏิบัติต่อทุกคนตามสิทธิ ตามคุณค่าและความสามารถที่เขาให้กับส่วนรวม ทั้งการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบ ไม่ว่าเขาจะอยู่ในเพศสภาพใดอย่างไรก็ตาม” นายนพปฎล กล่าว

ทั้งนี้ การดำเนินการให้ Diversity and Inclusion หรือความหลากหลายและการอยู่ร่วมกัน เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม จะต้องทำสองอย่าง คือ “Push และ Pull” เมื่อออกนโยบายแล้ว ต้องมีการติดตามดูแล หากไม่ทำตาม ก็ต้องลงโทษ เมื่อมีการปฏิบัติตาม ควรให้กำลังใจ พร้อมอธิบายเหตุผล วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน ทุกอย่างเริ่มต้นจากตัวเราเอง จะเห็นว่าความแตกต่างหรือความหลากหลายสามารถนำไปสู่การพัฒนา สร้างคุณค่าให้กับทั้งองค์กรและพนักงาน สิ่งที่ต้องปลดล็อคคือต้องยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์และเปิดใจรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทุกวัน

นอกจากนี้ ยังมุ่งสร้างความตระหนักรู้และแบ่งปันแนวทางการดำเนินงานของเครือฯ รวมทั้งรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของเครือฯ ซึ่งมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศในการประกอบกิจการของบริษัท รวมทั้งในห่วงโซ่อุปทาน ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความหลากหลายและการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินงานผ่านการพัฒนาระบบการพัฒนาและฝึกอบรมผ่าน e-learning เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวนโยบายดังกล่าว โดยมีหัวข้อเกี่ยวกับการยอมรับความหลากหลาย การไม่เลือกปฏิบัติบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคล รวมถึงความแตกต่างทางเพศ และการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศด้วย

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube