fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

“สุชาติ”พาเกษตรกรพบนายกฯโชว์ Smart Farmer

Featured Image
เกษตรกร ปลื้ม “รมว.สุชาติ” พาพบนายกรัฐมนตรี โชว์ผลงาน Smart Farmer

 

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นำคณะผู้บริหารของกระทรวงแรงงาน และผู้เข้ารับการฝึกอบรมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนโครงการ 1 จังหวัด 1 โครงการ 1 หลักสูตร

 

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีนโยบายพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานทุกกลุ่มผ่านกลไกประชารัฐ และมีความห่วงใยเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงาน และแรงงานว่างงานเป็นจำนวนมาก

จึงมุ่งส่งเสริมการมีงานทำให้แก่แรงงานที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวให้มีอาชีพ มีรายได้ และมีความเป็นอยู่ที่ดี ทั้งนี้ กระทรวงแรงงาน ภายใต้การกำกับดูแลของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำให้กระทรวงแรงงาน เตรียมความพร้อม Upskill และ Reskill ให้แก่แรงงานโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพทางด้านเกษตร เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงาน และปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน

 

อย่างไรก็ตาม ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้จัดทำโครงการ 1 จังหวัด 1 โครงการ 1 หลักสูตร ให้แก่กลุ่มแรงงานที่ได้รับผลกระทบโควิด – 19 ในหลักสูตร ผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farmer) เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยี มีเป้าหมายดำเนินการ Upskill และ Reskill ให้แก่แรงงานภาคเกษตร กลุ่มผู้มีรายได้น้อย ผู้ว่างงาน ในการใช้เทคโนโลยี เพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้แก่แรงงาน และชุมชน

 

ตั้งเป้าฝึกทั่วประเทศกว่า 1,500 คน รวมทั้งพัฒนาหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริมมุ่งเน้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมโดยชุมชนเพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน พัฒนาและยกระดับทักษะแรงงานนอกระบบ ให้เป็นเกษตรอัจฉริยะ Smart Farmer

 

 

โดยออกแบบหลักสูตรพัฒนาทักษะให้ครบวงจร ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ทั้งการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาด พัฒนาศูนย์เรียนรู้เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน IoT เพื่อการเกษตร จำนวน 25 แห่ง ทั่วประเทศ

 

โดยถอดบทเรียนความสำเร็จของผู้ประกอบกิจการใช้การตลาดนำการผลิต คัดเลือกชนิดพืชกลุ่มพรีเมี่ยมสู่กระบวนการฝึก และต่อยอดการตลาด จำหน่ายให้แก่ผู้ค้าปลีกขนาดใหญ่และตลาดท้องถิ่น ในรูปแบบ Online Onsite และ On Market พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถทางด้านช่าง อาทิ การออกแบบสร้างโรงเรือนด้วยวัสดุชุมชน และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการปลูกพืชเพื่อให้สามารถลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลิตภาพ และเชื่อมโยงตลาด ต่อยอดการประกอบอาชีพ ยกระดับรายได้และเศรษฐกิจชุมชน

 

และในวันนี้ ได้นำเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จจากการดำเนินโครงการมาพบท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว จำนวน 2 คน ประกอบด้วย คุณญาณกร จันทหาร ตัวแทนจากวิสาหกิจชุมชนน้า&หลาน ฟาร์ม จังหวัดขอนแก่น และคุณจิราภา สัมมา ผู้ประสบความสำเร็จจากการฝึกอบรมจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และได้นำเทคโนโลยี IoT ไปใช้ในการประกอบอาชีพปลูกผักออแกนิค

โครงการนี้ได้ส่งเสริมและให้โอกาสแก่แรงงานคืนถิ่นที่กลับภูมิลำเนา และเกษตรกรที่ประกอบอาชีพเดิมอยู่แล้ว เข้าร่วมโครงการเข้ารับการฝึกอบรมซึ่งเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการให้ความรู้ และทักษะในการใช้เทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อการเกษตร ต่อยอดความรู้ทักษะด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ การออกแบบ การติดตั้งอุปกรณ์ การจัดเก็บข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราะห์ตามหลักการและทฤษฎีทางการเกษตร เพื่อให้กระบวนการผลิตเหมาะสม ลดต้นทุน เพิ่มผลิตภาพ และพัฒนาเป็น Smart Farmer

 

สำหรับ การประกอบกิจการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดังกล่าว ได้รับการบูรณาการและการสนับสนุนจากกระทรวงแรงงาน ภาครัฐ และเครือข่ายในท้องถิ่น เข้ามาให้การสนับสนุนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและการตลาด ซึ่งเป็นการประกอบอาชีพเกษตรอินทรีย์วิถีสุขภาพ มีตลาดรองรับผลผลิตตลอดฤดูกาล สามารถดำเนินการมาได้อย่างมั่นคง ผลผลิตจากฟาร์มส่วนใหญ่เป็นผักสลัดชนิดต่างๆ เช่น กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค กรีนคอส แก้ว บัตเตอร์เฮด ฟิเลย์ เรดปัตตาเวีย กรีนปัตตาเวีย เบบี้คอส เป็นต้น ซึ่งสามารถเพาะปลูกได้ตลอดปีสามารถสร้างงาน สร้างรายได้เดือนละกว่า 25,000 บาท ช่วยเพิ่มรายได้จากการเพาะปลูกแบบเดิม 30-50% สร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างงาน สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube