fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

จีนชะลอขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าสหรัฐ6รายการ

Featured Image
จีน ชะลอขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ 6 รายการลดผลกระทบภาคธุรกิจ หวังความร่วมมือรัฐบาลใหม่

นายธัชชญาน์พล อภิมนต์เตชบุตร รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า คณะกรรมาธิการภาษีศุลกากรของสภาแห่งรัฐจีน ได้ออกประกาศขยายระยะเวลาการปรับขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ 6 รายการ อาทิ น้ำมันขาว/มิเนรัลออยล์,พอลิเอทิลีน,เอทิลีน-โพรพิลีน โดโพลิเมอร์และพอลิโพรไพลีน โดยเป็นการชะลอการปรับภาษีออกไปอีก 1 ปี จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2564 ซึ่งผู้เชี่ยวชาญในจีนระบุว่า การขยายเวลาดังกล่าว เป็นเรื่องปกติที่ทั้งสองประเทศจะดำเนินการเป็นครั้งคราวเพื่อให้ภาคธุรกิจได้รับประโยชน์ อีกทั้งยังเป็นท่าทีของจีนที่จะแสดงความปรารถนาดีต่อสหรัฐฯ และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือที่ดีขึ้นจากรัฐบาลชุดใหม่ของสหรัฐฯเช่นกัน

โดยจีนและสหรัฐฯ ได้ชะลอเวลาขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าบางรายการที่มีความจําเป็น เพื่อลดผลกระทบทั้งต่อด้านเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศ ถึงแม้ว่าสงครามทางการค้าระหว่างสองประเทศจะยังมีอยู่ แต่อาจเน้นประเด็นด้านอื่นนอกจากการใช้มาตรการด้านภาษีมากขึ้น

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube