fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

13 ม.ค.นี้ถกทบทวนสินค้าควบคุมปี 64

Featured Image

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ในวันที่ 13 มกราคมนี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ หรือ กกร. เพื่อพิจารณาและทบทวนรายการสินค้าอุปโภคบริโภคและบริการที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน โดยเป็นการทบทวนบัญชีรายการสินค้าควบคุมประจำปี 2564 จากนั้นจะนำเสนอให้ ครม.รับทราบต่อไป ซึ่งในขณะนี้กรมการค้าภายในกำลังศึกษาโครงสร้างต้นทุนจัดทำรายละเอียดว่ารายการสินค้าใด ควรถอดออกจากบัญชีควบคุม รายการสินค้าใดควรนำเข้าบัญชีเพิ่มเติม ซึ่งการขึ้นเป็นสินค้าควบคุม เพื่อเปิดโอกาสใช้มาตรการในการดูแล หากมีการบิดเบือนราคาขายเกินจริง หรือมีการกระทำผิดจนกระทบต่อประชาชนและการค้าปกติ

อย่างไรก็ตาม มีการตั้งข้อสังเกตุเรื่องการกำหนดราคาวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ซึ่งเรื่องดังกล่าว องค์การอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ต้องดูในเรื่องสรรพคุณและโครงสร้างที่เหมาะสม กระทรวงพาณิชย์ไม่มีหน้าที่ในการกำหนดมาตรการดูแล

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube