fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

สขค.-กกพ.วางกรอบกำกับธุรกิจพลังงาน

Featured Image
สขค.จับมือกับ กกพ. วางกรอบกำกับธุรกิจพลังงาน สนับสนุนการแข่งขันเสรีเป็นธรรม ดำเนินการค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

 

นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการกำกับดูแลการแข่งขันในการประกอบกิจการพลังงาน เป็นการบูรณาการในการทำงานร่วมกันระหว่าง สขค. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า กับสำนักงาน กกพ. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจเฉพาะที่มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจพลังงาน ได้แก่ ไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ โดยความร่วมมือดังกล่าว จะนำไปสู่การกำกับดูแลการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาการของรูปแบบ และพฤติกรรมการประกอบธุรกิจซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

 

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังต้องการผลักดันให้เกิดการศึกษาและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงานตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการพลังงาน และการประกอบธุรกิจที่มีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรมตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า ซึ่งจะเกิดประโยชน์กับทั้งผู้กำกับดูแลอย่างหน่วยงานภาครัฐ และผู้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างผู้ประกอบกิจการพลังงาน

 

โดยบันทึกข้อตกลงฯ ได้กำหนดแนวทางความร่วมมือเพื่อให้การทำงานร่วมกันใกล้ชิดยิ่งขึ้น อาทิ ด้านการประสานนโยบายของผู้บริหารระดับสูง โดยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองต่อการแข่งขันทางการค้าของผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองฝ่าย ด้านการพิจารณาการบังคับใช้กฎหมายในประเด็นการแข่งขันทางการค้า โดยการแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันตามความเหมาะสม ด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูล และด้านวิชาการโดยการส่งเสริมการศึกษาวิจัยในประเด็นต่างๆ ร่วมกัน

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube