fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

ศุลกากรร่วมกับสมอ.ตรวจสอบสินค้าลักลอบนำเข้า

Featured Image
กรมศุลกากรร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ตรวจสอบสินค้าลักลอบนำเข้าที่ไม่ผ่านมาตรฐาน

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า กรมศุลกากรร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) สกัดกั้นการนำเข้าสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน เข้ามาจำหน่ายในราชอาณาจักร โดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการนำเข้าสินค้าที่เป็นของต้องห้ามต้องกำกัดหรือที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)เพื่อป้องกันมิให้สินค้าที่ไม่ได้คุณภาพหรือไม่ได้มาตรฐานเข้ามาจำหน่ายภายในราชอาณาจักร ทั้งนี้ ได้มุ่งเน้นการตรวจสอบการนำเข้าสินค้าประเภท อาหาร ยารักษาโรค เครื่องสำอาง เครื่องใช้ไฟฟ้าและของเล่นเด็ก เพราะหากมีการลักลอบนำสินค้าดังกล่าวเข้ามาในประเทศและจำหน่าย อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินได้ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของประชาชน กรมศุลกากรจึงร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) สืบสวนหาข่าว เพื่อป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมเข้ามาในราชอาณาจักร

โดยเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่กองสืบสวนและปราบปรามกรมศุลกากร และเจ้าหน้าที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้เข้าตรวจค้นโกดังแห่งหนึ่งในพื้นที่เขตบางนา กรุงเทพมหานคร พบสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า และยารักษาโรค เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอาง เลื่อยโซ่ และอื่น ๆ มีเมืองกำเนิดต่างประเทศ ไม่มีหลักฐานการผ่านพิธีการศุลกากรมาแสดงขณะตรวจค้น มูลค่าประมาณ 3 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่ทั้งสองหน่วยงาน ได้เข้าตรวจค้นโกดังแห่งหนึ่ง ในพื้นที่เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร พบสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น และอื่น ๆ มีเมืองกำเนิดต่างประเทศ ไม่มีหลักฐานการผ่านพิธีการศุลกากรมาแสดงขณะตรวจค้น มูลค่าประมาณ 15 ล้านบาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 18 ล้านบาท

ซึ่งทั้งสองกรณีเป็นความผิดตามมาตรา 242 มาตรา 246 ประกอบมาตรา 166 และมาตรา 167 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 หากมีการพบเห็นการจำหน่ายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือสงสัยว่าสินค้าดังกล่าวไม่ได้มาตรฐาน ท่านสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ กองสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร หมายเลขโทรศัพท์ 02-667-6741

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube