fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

พาณิชย์เร่งแก้ค่าเก็บขยะติดเชื้อแพง

Featured Image
กระทรวงพาณิชย์ หารือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งแก้ปัญหาค่าบริการกำจัดขยะติดเชื้อที่ปรับสูงขึ้น

ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดในปัจจุบัน ส่งผลให้มีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อเพิ่มขึ้นจากปกติเป็นอย่างมาก โดยกรมการค้าภายในได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การบริหารจัดการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ รวมทั้งค่าบริการในการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ปรับสูงขึ้นสูงกว่าเท่าตัว ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการและการจัดเก็บค่าบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีอัตราค่าบริการที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยเฉพาะผู้รับบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ เช่น โรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม และสถานที่กักตัวของชุมชน (Community isolation) กรมการค้าภายใน ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านราคาและปริมาณสินค้าและบริการจึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมอนามัย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย และบริษัทที่ให้บริการจัดการมูลฝอยติดเชื้อมาประชุมหารือเพื่อติดตามสถานการณ์การบริหารจัดการและหารือเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าบริการดังกล่าว

โดยที่ประชุมได้ขอให้กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำชับไปยัง อปท. เพื่อพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดอัตราค่าบริการขั้นสูงสุดให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นค่าบริการจนสูงเกินสมควร ในขณะเดียวกันได้ขอให้บริษัทเอกชนที่ให้บริการเก็บ ขน และกำจัดขยะติดเชื้อ จัดเก็บค่าบริการไม่เกินอัตราที่ข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้นแต่ละแห่งกำหนด และกรณีที่มีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มค่าบริการสูงขึ้น ก็ขอให้มีความสอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงและความเหมาะสมของพื้นที่นั้นๆ โดยกรมอนามัยและกรุงเทพมหานครพร้อมที่จะบูรณาการในการเพิ่มศักยภาพและคุณภาพในการดำเนินการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ตลอดจนสนับสนุนข้อมูลแนวทางการกำหนดอัตราค่าบริการขั้นสูงสุดดังกล่าว

และในกรณีผู้รับบริการเก็บ ขน และกำจัดขยะติดเชื้อมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าบริการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในอัตราที่สูง สามารถแจ้งต่อ อบท. หรือ
กรมอนามัย ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ.2535 เพื่อดำเนินการต่อไป

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube