ท่องเที่ยววิถีใหม่ อุทยานฯหมู่เกาะลันตาปลอดบุหรี่

ท่องเที่ยววิถีใหม่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาปลอดบุหรี่ สร้างพื้นที่น่าอยู่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และปรับตัวเท่าทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลง คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา ขับเคลื่อนการทำงานที่ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) มอบนโยบายให้กับกรมอุทยานฯ ว่า การดูแลอุทยานทั้งทางบกและทางทะเล ให้ความสำคัญต่อการรักษาระเบียบ วินัย การใช้เสียง การจัดการขยะ การไม่อนุญาตดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะ การห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณอุทยานนั้น

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา จึงออกประกาศ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาปลอดบุหรี่ พ.ศ.2563 ให้ผู้มาใช้บริการ นักท่องเที่ยว และบุคลากร ดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย มีการสังเกตการณ์ ตรวจสอบ ควบคุม ป้องกัน ไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ สนับสนุนการสร้างบรรยากาศและการจัดสภาพแวดล้อมปลอดบุหรี่ ให้บุคลากรเป็นแบบอย่างที่ดีในการไม่สูบบุหรี่ พร้อมสร้างความร่วมมือกับชุมชนในการสร้างค่านิยมไม่สูบบุหรี่

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ หนุนเสริม สนับสนุนนโยบาย ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ พร้อมชื่นชม วิสัยทัศน์ และการทำงาน อช.หมู่เกาะลันตา ที่ขับเคลื่อนนโยบายที่สอดรับ กับการท่องเที่ยววิถีใหม่ในระดับนานาชาติ ที่ให้ความสำคัญต่อการดูแลสิ่งแวดล้อม รักษาสุขภาพ รักษาธรรมชาติ อย่างยั่งยืน

เครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่น พร้อมประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน เพื่อให้อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา เป็นพื้นที่ต้นแบบปลอดบุหรี่ที่เป็นรูปธรรมขยายผล ไปยังสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ภายในจังหวัดกระบี่ และจังหวัดใกล้เคียง

     

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close