คสช.ใช้ม.44เด้ง”พล.ต.ต.รมย์สิทธิ์”พ้นเลขาฯปปง.

"พล.อ.ประยุทธ์" ใช้ มาตรา 44 เด้ง "พล.ต.ต.รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร " พ้น เลขาฯ ปปง. นั่งผู้ตรวจการพิเศษสำนักนายกฯ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่12/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพ้นจากตําแหน่ง
ความว่า โดยที่มีความจําเป็นต้องปรับปรุงการบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของรัฐบางหน่วยงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ ซึ่งจําเป็นต้องดําเนินการโดยเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหา การบริหารราชการที่เกิดขึ้นและป้องกันมิให้เกิด
ความเสียหายต่อราชการแผ่นดิน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคําสั่ง ให้ พล.ต.ต.รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร พ้นจากตําแหน่งเลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
ตามกรอบอัตรากําลังที่กําหนดในคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2558 เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบและการกําหนดกรอบอัตรากําลังชั่วคราวลงวันที่ 15 พฤษภาคม พุทธศักราช 2558

ทั้งนี้คําสั่งดังกล่าว ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช 2561
พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ข่าวน่าสนใจ

Close