fbpx
Home
|
ข่าว

บิ๊กตู่รวบอำนาจแก้โควิดมติครม.โอน31พรบ.ให้ดู

Featured Image
ครม. มีมติโอนอำนาจให้ นายกฯ ชั่วคราว ให้อนุญาติ สั่งการ ยับยั้งสถานการณ์ฉุกเฉิน ช่วยเหลือประชาชนช่วงโควิด – อนุมัติ 321.6 ล้านบาทจัดซื้อ วัคซีนโควิด เพิ่ม5แสนโดส

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ร่างประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 3) ให้บรรดาอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงตามกฎหมาย หรือที่เป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย หรือที่มีอยู่ตามกฎหมายโอนมาเป็นอำนาจหน้าที่ของ นายกฯ เป็นการชั่วคราวเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุญาต อนุมัติ สั่งการ บังคับบัญชา หรือช่วยในการป้องกัน แก้ไข ปราบปราม ระงับยับยั้งในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือฟื้นฟู ช่วยเหลือประชาชน จำนวน 31 ฉบับ

เพื่อให้การแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ (1) พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (2) พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 (3) พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 (4) พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 (5) พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497

(6) พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 (7) พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551  (8) พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไชเบอร์ พ.ศ. 2562 (9) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (10) พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522

(11) พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 (12) พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2495 (13) พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 (14) พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551

(15) พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 (16) พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 (17) พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 (18) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 (19) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 (20) พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522

( 21)พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 (22) พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 (23) พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (24) พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ( 25)

พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 (26) พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 (27) พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 (28) พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 (29) พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 (30) พระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม พ.ศ. 2509 และ (31) พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522

ทั้งนี้ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในฐานะศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 หรือ ศปก.ศบค. เสนอให้ยกเลิกประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26 พ.ค.63 และให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 3) นี้

อนุชา - วัคซีนโควิด

 

ครม. รับทราบรายงานการเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานการเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน แล้ว ซึ่งนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอรัฐสภาต่อไป ตามพ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 75 ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โดยรัฐบาลมีสินทรัพย์ รวมทั้งสิ้นจำนวน 7,951,674.99 ล้านบาท หนี้สินและภาระผูกพัน รวมทั้งสิ้นจำนวน 7,434,034.96 ล้านบาท ทำให้รัฐบาลมีสินทรัพย์สุทธิ จำนวนทั้งสิ้น 517,640.03 ล้านบาท, รัฐบาลมีรายได้รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,564,392.65 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวน 111,833.72 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้แผ่นดินจากหน่วยงาน เงินนำส่งจากหน่วยงาน และเงินปันผลของแผ่นดิน ส่วนเกินมูลค่าพันธบัตรตัดจำหน่าย กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และรายได้อื่น

รัฐบาลมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น จำนวน 3,502,819.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 481,585.98 ล้านบาท ประกอบด้วยรายจ่ายจากเงินงบประมาณจากหน่วยงาน ค่าใช้จ่ายตามมาตรการของรัฐ ค่าใช้จ่ายอุดหนุนหน่วยงานภาครัฐ และค่าใช้จ่ายอื่น

ผลจากการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ จำนวน 938,427.08 ล้านบาท อย่างไรก็ตามรัฐบาลมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันปลายงวด 30 กันยายน จำนวน 611,381.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 73,956.64 ล้านบาท และ เงินคงคลังในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีรายรับสูงกว่ารายจ่าย จำนวน 58,149.24 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 179,630.56 ล้านบาท

รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินของรัฐบาล หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และ อปท.สิ้นสุด ณ 30 ก.ย.63 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังสรุป งบแสดงฐานะการเงิน สินทรัพย์รวมทั้งสิ้น จำนวน 31,334,122.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,720,311.51 ล้านบาท

ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในรูปของที่ดินราชพัสดุ เงินลงทุนระยะยาวภายใต้การดูแลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และสินทรัพย์ของสถาบันการเงินของรัฐ, หนี้สินรวมทั้งสิ้น จำนวน 21,742,324.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,156,675.61 ล้านบาท ประกอบด้วย รายการที่สำคัญคือ หนี้สินไม่หมุนเวียน จำนวน 10,365,395.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 521,235.03 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.29

เนื่องจากเกิดสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 รัฐบาลจึงมีมาตรการในการแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19

งบแสดงผลการดำเนินงานการเงิน รายได้รวมทั้งสิ้น จำนวน 7,080,230.85 ล้านบาท ลดลง 953,688.67 ล้านบาท ประกอบด้วยรายการที่สำคัญ คือ รายได้แผ่นดิน จำนวน 2,142,257.85 ล้านบาท ลดลง 210,685.63 ล้านบาท จากการเกิดสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ระบบเศรษฐกิจเกิดการหดตัว ส่งผล กระทบให้รัฐบาลจัดเก็บภาษีจากผู้ประกอบการและภาษีจากสินค้าและบริการลดลง

ทั้งนี้ นายอนุชน กล่าวสรุปว่า ผลการดำเนินงานทางการเงินในภาพรวมของรัฐ ลดลงจากปีก่อนเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 เมื่อนำผลการดำเนินงานทางการเงินของหน่วยงานของรัฐอื่นๆ มารวมกับผลการดำเนินงานของรัฐบาล จะมีผลการดำเนินงานทางการเงินสุทธิดีขึ้น เนื่องจากหน่วยงานของรัฐมีการจัดเก็บรายได้อื่นที่ไม่ต้องส่งคลัง

เช่น กองทุน มหาวิทยาลัยและองค์กรมหาชน เป็นต้น รวมทั้งผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ที่มีผลประกอบการที่ดีเป็นบวก จะทำให้ภาพรวมของภาครัฐมีรายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ ทั้งสิ้น 39,229.32 ล้านบาท รวมทั้งรัฐบาลจะได้ให้ความสำคัญในการจัดเก็บรายได้ โดยจะเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ราชพัสดุ เพื่อนำสินทรัพย์ของภาครัฐมาสร้างรายได้ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

 

ครม. อนุมัติ 321.6 ล้านบาท จัดซื้อ วัคซีนโควิด เพิ่ม 5 แสนโดส ในเดือนพ.ค. นี้ จากบริษัท Sinovac Biotech

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนัก นายกฯ เผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติ กรอบวงเงินจำนวน 321,604,000 บาทในการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับบริการประชากรในประเทศไทย เพิ่มเติม จำนวน 5 แสนโดส จากบริษัท Sinovac Biotech จำกัด ตามแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการให้ วัคซีนโควิด เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึง

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัคซีน 5 แสนโดส ประกอบด้วย ค่าวัคซีนโควิด-19 จำนวน 271.25 ล้านบาท และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 18.99 ล้านบาทและค่าใช้จ่ายในบริหารจัดการวัคซีน ในการเตรียมความพร้อมในระดับพื้นที่ เพื่อรองรับการฉีดวัคซีน จำนวน 31.36 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 321,604,000 บาท โดยดำเนินงานในเดือนพ.ค. 2564 นี้

สำหรับโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับบริการประชากรในประเทศไทย เพิ่มเติม จำนวน 5 แสนโดส นี้ เพื่อบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า เจ้าหน้าที่ผู้สนับสนุนผู้ป่วย ผู้ที่มีโรคประจำตัว ประชาชนทั่วไป และแรงงานในพื้นที่ควบคุมสูงสุด รวมไปถึงพื้นที่การระบาดของโรคด้วย เพื่อลดอัตราป่วย การเสียชีวิตและค่าใช้จ่ายภาครัฐในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ด้วย

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube