Home
|
ข่าว

“วราวุธ”เตรียมนำทีม พม. เยี่ยมบ้านมั่นคงชนบท โคราช

Featured Image

 

 

 

“วราวุธ” เตรียมนำทีม พม. เยี่ยมบ้านมั่นคงชนบท โคราช หลัง พอช.-คทช.-ส.ป.ก. ร่วมขับเคลื่อน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัย

 

 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลได้ขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่ง 1 ใน 10 โครงการคือ โครงการ 7 : พัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัย เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ด้วยการช่วยเหลือและให้โอกาสแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส รวมถึงคนพิการหรือทุพพลภาพในการที่จะได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน อันได้แก่ ที่พักอาศัย หรือที่ดินทำกินและการประกอบอาชีพ เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้

 

นายวราวุธ กล่าวว่า กระทรวง พม. โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. ได้ขับเคลื่อนแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในเขตเมืองและชนบท โดยตั้งแต่ปี 2560 ถึงปัจจุบัน กระทรวง พม. โดย พอช. และ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นภาคีความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินโครงการบ้านมั่นคงชนบทมั่นคงชนบท สหกรณ์การเกษตร ในเขตปฏิรูปที่ดินปากช่อง (คทช.) จํากัด ซึ่งเป็นโครงการบ้านมั่นคงในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินของ ส.ป.ก. และจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ภายใต้นโยบายของรัฐบาลในการจัดที่ดินให้แก่ประชาชนผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์ แต่อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นกลุ่มหรือชุมชน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)

 

ปัจจุบันมีสมาชิก 85 ครัวเรือน ได้รับการจัดสรรที่ดินแปลงรวมจาก ส.ป.ก. โดยมีองค์กรชุมชนเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนงานในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งดำเนินการทั่วประเทศไปแล้วทั้งสิ้น 12 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา อุทัยธานี ลพบุรี กาญจนบุรีสระบุรี ชลบุรี สระแก้ว  กาฬสินธุ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี กระบี่ และสงขลา

 

นายวราวุธ กล่าวว่า ตนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. มีกำหนดลงพื้นที่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 1 ก.ค. นี้ เพื่อตรวจเยี่ยม “โครงการบ้านมั่นคงชนบท สหกรณ์การเกษตร ในเขตปฏิรูปที่ดินปากช่อง (คทช.) จำกัด อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา” เป็นโครงการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินของ ส.ป.ก.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามนโยบาย 5X5 ฝ่าวิกฤตประชากร ข้อที่ 5 เรื่องการสร้างระบบนิเวศ (Eco-system) ที่เอื้อต่อความมั่นคงของครอบครัว มุ่งสร้างชุมชนน่าอยู่ ปลอดภัย ปลอดพิษเป็นมิตร และเอื้ออาทรต่อทุกคน ส่งเสริมเศรษฐกิจครัวเรือน และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ

 

นายวราวุธ กล่าวว่า ทั้งนี้ การเยี่ยมชมโครงการบ้านมั่นคงชนบท สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินปากช่อง(คทช.) จำกัด ในวันที่ 1 ก.ค. นี้ นอกจากตนและคณะผู้บริหารกระทรวง พม. แล้ว ยังมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ร่วมรายงานการดำเนินงานของความร่วมมือการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินใน คทช. , นายวิณะโรจน์ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. รายงานการดำเนินงานของความร่วมมือการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินในพื้นที่ ส.ป.ก. , นายศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 14 นครราชสีมา ,ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และผู้บริหารหน่วยงานในจังหวัดนครราชสีมา ร่วมลงพื้นที่ อีกทั้งนายนิรันดร์  สมพงษ์ ประธานสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินปากช่อง (คทช.) จำกัด รายงานการดำเนินงานของ คทช. ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สมาชิก ตามนโยบาย 5X5 ฝ่าวิกฤตประชากรของกระทรวง พม.

 

นายวราวุธ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ตนจะได้มอบเกียรติบัตรให้แก่สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการแก้ไขหนี้สินครัวเรือน จำนวน 25 ราย ภายใต้กิจกรรม รวมทุน รวมใจแก้หนี้ และกล่าวแสดงความยินดีและให้แนวทางตามนโยบาย 5X5 ฝ่าวิกฤตประชากร อีกทั้งเยี่ยมชมกิจกรรมรดน้ำด้วยระบบเทคโนโลยี Smart Farm IOT และการเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร ผักออร์แกนิค ภายใต้กิจกรรมระบบน้ำเชื่อมใจและปลูกต้นไม้ (ต้นรวงผึ้งและต้นพะยูง) ในพื้นที่ป่าชุมชน 200 ไร่

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube