Home
|
ข่าว

“ภูมิธรรม” ปธ.ประชุมครม.แทน นายกฯ ป่วยโควิด

Featured Image

 

 

 

“ภูมิธรรม” นั่งประธานประชุมครม.แทน นายกฯ หลังพักรักษาโควิด คาดที่ประชุมเคาะจ่ายค่าครองชีพข้าราชการ-ลูกจ้างประจำ ด้าน กต.เตรียมเสนอถ้อยแถลงร่วมเรียกร้องการปล่อยตัวประกันในกาซา

 

 

 

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี แทนนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีที่พักรักษาตัวด้วยอาการป่วยโควิด-19 และจะกลับมาปฏิบัติงานได้ตามปกติในวันพรุ่งนี้ (19มิ.ย.67)

 

โดยวาระที่คาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาวันนี้กระทรวงการคลัง เสนอร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (การปรับปรุงการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับค่าชดเชยที่ลูกจ้างได้รับจากนายจ้างกรณีถูกเลิกจ้าง)

 

กระทรวงการคลัง เสนอร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. …. ,กระทรวงพลังงาน เสนอโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนลำตะคอง เขื่อนลำปาว เขื่อนห้วยแม่ท้อและเขื่อนกระเสียว,

 

สภากาชาดไทย เสนอขอความเห็นชอบการเสียภาษีสลากบำรุงสภากาขาดไทย, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ (ร่าง) บันทึกความร่วมมือว่าด้วยกลไกเครดิตร่วมระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น

 

กระทรวงการคลัง เสนอร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (ฉบับที่ ..) (สินค้าน้ำมะพร้าวและน้ำมะพร้าวเข้มข้น), สำนักงบประมาณ เสนอขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการ

 

โอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562, กระทรวงคมนาคม เสนอขอความเห็นชอบร่างความยินยอมร่วมกันเพื่อต่ออายุแถลงการณ์ร่วม แสดงเจตจำนงว่าด้วยการพัฒนาความร่วมมือด้านรถไฟ ระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงดิจิทัล และคมนาคมแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

 

สำเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เสนอข้อเสนอแผนงาน/โครงการของจังหวัดสืบเนื่องจากการตรวจราชการ ของนายกรัฐมนตรี (จังหวัดนครพนม จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัด นครศรีธรรมราช)

 

กระทรวงการต่างประเทศ เสนอการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ 19 ที่กรุงเตหะราน

 

กระทรวงการต่างประเทศ เสนอถ้อยแถลงร่วมเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวประกันในกาซา (Joint Statement Calling for the Release of the Hostages Held in Gaza)

 

สำนักงบประมาณ เสนอ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

 

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ เสนอผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ 1/2567 และครั้งที่ 2/2567 และมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เสนอการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่ 4/2567

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube