Home
|
ข่าว

เปิดชื่อ 40 สว. กทม. ต่อระดับประเทศ 26มิย.นี้

Featured Image
เปิดชื่อ 40 สว. กทม.เข้ารอบลุ้นต่อระดับประเทศ 26 มิถุนายนนี้ ขณะที่ตัวเต็งเข้ารอบตามระเบียบ

 

 

 

การเลือกสว.ระดับจังหวัดของกรุงเทพมหานครวันนี้ หลังจากได้มีการเลือกรอบแรก และติดปัญหาในเรื่องของความวุ่นวายจากการ นับคะแนนของกลุ่มที่ 2 ทำให้ การเลือกแบบไขว้ สว.ระดับจังหวัดของ กทม.

 

 

 

ซึ่งช้ากว่าจังหวัดอื่นๆ เจ้าหน้าที่ได้มีการอ่านระเบียบการปฏิบัติเลือกไขว้ ก่อนที่จะอนุญาตให้เริ่มใช้สิทธิได้ หลังจากให้ผู้สมัครแต่ละสายได้ใช้เวลาทำความรู้จักกันประมาณ 1 ชั่วโมงแล้ว และเจ้าหน้าที่ยังได้มีการประกาศชี้แจงถึงข้อห้ามต่างๆของผู้สมัคร รวมถึงย้ำให้ผู้ที่ไม่ได้ผ่านการเลือกในรอบแรกต้องออกจากพื้นที่ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด ในระหว่างการเลือกแบบไขว้ ผู้สมัครสาย ง. ขอให้มีการแนะนำตัว ระหว่างกลุ่มผู้สมัครด้วยกัน จึงทำให้ล่าช้ากว่าสายอื่น

 

 

 

อย่างไรก็ตาม การเลือกไขว้มีทั้งหมด 4 สายประกอบด้วยสายก. , สายข. , สายค., และสาย ง. ซึ่งแต่ละสายประกอบด้วย 5 กลุ่มอาชีพ โดยสายก.ประกอบด้วยอาชีพกลุ่มที่ 2,7,10,13, 19 สายข. ประกอบด้วยอาชีพกลุ่มที่? 8,15,16,18,20 สายค. ประกอบด้วยอาชีพกลุ่มที่ 3,4,5,9,17 และสายง. ประกอบด้วยอาชีพกลุ่มที่ 1,6,11, 12,14 ซึ่งผลการเลือกไขว้ มีดังนี้

 

 

 

สำหรับรายชื่อของผู้ที่ได้รับเลือก สว. กทม. จำนวน 40 คน ประกอบด้วย
กลุ่ม 1 ประกอบด้วย
1.นายกฤษฎา เปี่ยมพงษ์สานต์
2. พลตำรวจตรีอรรถวิทย์ สายสืบ

กลุ่ม 2 ประกอบด้วย
1.นายสุรชัย ตรงงาม
2 พลตำรวจโทอดุลย์ ณรงค์ศักดิ์

กลุ่ม 3 ประกอบด้วย
1.นายพิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์
2. นางฉันทนา หวันแก้ว

กลุ่ม 4 ประกอบด้วย
1. นายไพโรจน์ บุญศิริคำชัย
2. นางสาววิธาวีร์ ประทุมสวัสดิ์

กลุ่ม 5 ประกอบด้วย
1. นายเดชา นุตาลัย
2 นายชูเกียรติ เลิศศุภานนท์

กลุ่ม 6 ประกอบด้วย
1.นายสุชาติ ขวัญเกื้อ
2.นางสาวสดใส โอมหานนท์

กลุ่ม 7 ประกอบด้วย
1. นายแล ดิลกวิทยรัตน์
2 นายวีรเวท วงษ์กิจบัญชา

 

 

กลุ่ม 8 ประกอบด้วย
1.นายวรุณ อุ่นเจริญพรพัมฒน์
2. นายปฏิมา จีระแพทย์

กลุ่ม 9 ประกอบด้วย
1.นายสมชาย สาโรวาท
2.นายนรเศรษฐ์ ปรัชญากร

กลุ่ม 10 ประกอบด้วย
1.นางสาวพรีธาภัสสร์ วิชยกิตติ์
2.นายสนั่น ขวัญเกื้อ

กลุ่ม 11 ประกอบด้วย
1. นายเทียนประสิทธิ์ ไชยภัทรานันท์
2.นางสาวสุวณา ปิยะพิสุทธิ์

กลุ่ม 12 ประกอบด้วย
1. นายวิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล
2.นายปิยะพงศ์ เรืองรอง

กลุ่ม 13 ประกอบด้วย
1.นางสาวศิริวรรณ คูอัมพร
2. นายประเวทย์ ตันติสัจธรรม

กลุ่ม 14 ประกอบด้วย
1. นางสาวสุภาภรณ์ อัษฎมงคล
2. นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ

กลุ่ม 15 ประกอบด้วย
1.นายสุเทพ สุริยะมงคล
2. นายอาณัฐชัย รัตตกุล

กลุ่ม 16 ประกอบด้วย
1.นางสาวดุจดาว วัฒนปกรณ์
2.นางสาวภาวิณี ฟอฟิ

กลุ่ม 17 ประกอบด้วย
1.นางสาวแสงศิริ ตรีมรรค
2. นางอังคณา นีละไพจิต

กลุ่ม 18 ประกอบด้วย
1.นางสาวอัจฉรา อัชฌายกชาติ
2. นางสาวนันทนา นันทวโรภาส

กลุ่ม 19 ประกอบด้วย
1.นายพรชัย วิทยเลิศพันธุ์
2 นางสาวกฤติมา เพ็งสุข

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube