Home
|
ข่าว

ทบ.ตั้งวอร์รูมติดตามการฝึกทหารใหม่

Featured Image
กองทัพบกตั้งวอร์รูมติดตามการฝึกทหารใหม่ มุ่งฝึกอย่างปลอดภัยพร้อมดูแลครอบครัว กำชับทุกหน่วยบูรณาการทุกภารกิจร่วมกับ กอ.รมน. เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

 

 

 

พล.อ.เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก ได้ประชุมติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยทหารทั่วประเทศผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ในการประชุมครั้งนี้ผู้บัญชาการทหารบกให้ความสำคัญในเรื่องการฝึกทหารใหม่โดยปัจจุบันกองทัพบกได้จัดตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์การฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/66 ขึ้น เพื่อกำกับดูแลการฝึกทหารใหม่ในภาพรวมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการนี้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้สั่งการให้หน่วยฝึกทหารใหม่ ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางที่กองทัพบกกำหนดอย่างเคร่งครัด

 

 

 

กำกับดูแลในรายละเอียดทุกขั้นตอนเพื่อให้การฝึกเป็นไปอย่างปลอดภัยและมีมาตรฐาน รวมถึงระวังไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยจากโรคลมร้อน หรือเกิดอุบัติเหตุจากการฝึก ดูแลสภาพจิตใจทหารใหม่ให้มีขวัญกำลังใจที่ดี พร้อมกำชับให้ผู้ฝึกทหารใหม่ และผู้บังคับหน่วยทุกระดับชั้น ให้ดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของทหารใหม่ และครอบครัวอย่างใกล้ชิด

 

 

ส่วนในเรื่องการปรับสภาพทั้งร่างกายและจิตใจ การฝึกระเบียบวินัย ทักษะและอุดมการณ์ทางทหาร ให้ดำเนินการในลักษณะจากเบาไปหาหนัก เพื่อเสริมสร้างทหารใหม่ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่และเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าของประเทศต่อไปในอนาคต

 

 

 

นอกจากนี้ ผู้บัญชาการทหารบก ยังสั่งการให้ทุกหน่วยติดตามสถานการณ์ ในเรื่องปัญหาของไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละออง ในพื้นที่ภาคเหนือ การช่วยเหลือประชาชนจากปัญหาภัยหนาวและการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน โดยให้หน่วยที่รับผิดชอบบูรณาการการปฏิบัติร่วมกับ กอ.รมน. ผ่านกลไกรอง ผอ.รมน.จังหวัดฝ่ายทหาร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานร่วมกับส่วนราชการอื่นๆ อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติและประชาชน

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube