fbpx
Home
|
ข่าว

ครม.ตั้ง”พรชัย”นั่งรองปลัดคลัง-เพิ่มกรรมการOR

Featured Image
ครม. ตั้ง “พรชัย ฐีระเวช” นั่งรองปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมไฟเขียวเพิ่มกรรมการโออาร์อีก 4 ตำแหน่ง – อนุมัติต่อเวลาดำรงตำแหน่ง “ธัญญา” อีก 1 ปี

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่า ที่ประชุมเห็นชอบโอนนาย พรชัย ฐีระเวช
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมโอน นายปิยกร อภิบาลศรี ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต กรมสรรพสามิต ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

นอกจากนี้ ยังอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน) หรือ OR โดยปัจจุบันดำเนินธุรกิจด้านการค้าปลีกเชื้อเพลิง
การค้าปลีกสินค้า และบริการอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีมูลค่าสูงและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำนวนมาก ทั้งผู้บริโภค ผู้ร่วมธุรกิจ สังคม ชุมชน พนักงานและผู้ถือหุ้น แต่ยังขาดกรรมการที่มีทักษะ ความรู้ และความชำนาญเฉพาะด้านซึ่งปัจจุบันมีกรรมการ 11 คน เห็นควรเพิ่มให้เป็น 15 คน ซึ่งไม่เกินตามข้อบังคับ

สำหรับกรรมการที่เพิ่มมาอีก 4 คน ประกอบด้วย 1.ด้านกฎหมาย 2.ด้านธุรกิจระหว่างประเทศ 3.กรรมการด้านธุรกิจค้าปลีก และ4.ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

ครม.อนุมติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสังกัดกระทรวงการต่างประเทศจำนวน 3 คน ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 3 ราย เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง คือ นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต หัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม อีกตำแหน่งหนึ่ง, นางมาฆวดี สุมิตรเหมาะ อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ และ นายนนทวัฒน์ จันทร์ตรี กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ แคนาดา ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต ราชอาณาจักรโมร็อกโก

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป ซึ่งการแต่งตั้งข้าราชการให้ไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำต่างประเทศทั้ง 3 ราย ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับ

ครม.รับทราบรายงานผลการพิจารณาศึกษาญัตติเรื่องการศึกษามาตรการป้องกันการเกิดโรคระบาดหรือโรคติดต่อในประเทศไทย

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี รับทราบรายงานผลการพิจารณาศึกษาญัตติเรื่อง การศึกษามาตรการป้องกันการเกิดโรคระบาดหรือโรคติดต่อในประเทศไทย ของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎรโดยคณะกรรมาธิการฯ ได้มีข้อสังเกตที่สำคัญ เช่น การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัย การควบคุมราคาสินค้าผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับหากเกิดการระบาดระลอกใหม่ในอนาคต การส่งเสริมและกระตุ้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเกี่ยวกับสุขอนามัยในโรงเรียนการศึกษาวิจัยการใช้สมุนไพรไทยที่มีโอกาสใช้ในการรักษาโควิด-19 รวมถึงการกำหนดแผนดำเนินการตามมาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้มีความรัดกุมและมีมาตรฐาน

ทั้งนี้นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มีคำสั่งให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักรับหลักการ
และข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขจะได้นำไปพิจารณาในรายละเอียดร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปกำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติต่อไป

อย่างไรก็ตาม ทางกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังได้พิจารณาดำเนินการมาตรการต่างๆเพิ่มเติม ซึ่งแม้ว่าจะไม่ได้ระบุไว้ในรายงานฉบับนี้อย่างชัดเจนแต่ก็มีความสอดคล้องกับหลักการหรือข้อสังเกตหลายประเด็น เช่น มาตรการเปิดรับนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศที่มีการระบาดต่ำมากโดยจะมีการลดระยะเวลาในการกักตัวให้สั้นลง แต่ยังคงระบบคัดกรองอย่างเข้มข้น และมีระบบกำกับติดตามนักท่องเที่ยวอย่างรัดกุม การเร่งกระบวนการศึกษาทดลองวัคซีนด้วยกระบวนการบริหารจัดการโครงการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ โดยสถาบันแห่งชาติและภาคี เพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่มีความถูกต้อง และการปรับรูปแบบการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาด

ครม.เห็นชอบร่างนโยบายแห่งชาติด้านยาและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ.2563-2565

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างนโยบายแห่งชาติด้านยาและแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ.2563-2565 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์ “ประชาชนเข้าถึงยาจำเป็นที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
ใช้ยาสมเหตุผล ประเทศมีความมั่นคงด้านยา อย่างยั่งยืน” ภายใน 20 ปี

เพื่อส่งเสริมให้ระบบควบคุมยามีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล สอดคล้องกับค่าครองชีพและความสามารถในการจ่ายค่ายาของประชาชนและภาครัฐ
มุ่งเน้นให้ประเทศมีความมั่นคงด้านยา สามารถผลิตและจัดหายาจำเป็นไว้ใช้ได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉินรวมทั้งเพิ่มความสามารถของอุตสาหกรรมผลิตยาในประเทศในการแข่งขันสู่ระดับสากล

ทั้งนี้ ตามร่างนโยบายแห่งชาติด้านยาและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติฉบับดังกล่าวนั้น ได้มีการวางกรอบการดำเนินการผ่านยุทธศาสตร์ พันธกิจและเป้าหมายตัวชี้วัดที่ครอบคลุมการส่งเสริมและพัฒนาทุกภาคส่วนอย่างรอบด้าน เช่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องผ่านการประเมินศักยภาพ
จากองค์กรระดับสากลอย่างต่อเนื่อง จนถึงปี 2565 มีมูลค่าการผลิตยาชีววัตถุกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10 และจำนวนผลิตภัณฑ์ยานวัตกรรม
หรือส่งออกได้รับการอนุญาตอย่างน้อย 30 รายการต่อปี พร้อมทั้งได้กำหนดกลไกการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานผ่านการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ 3-4 ครั้งต่อปีด้วย

ครม.เห็นชอบร่างกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์เช่า เช่าซื้อ โอน ที่ดินและทรัพย์สินของกรมชลประทานเพื่อใช้ในการทำเกษตรกรรม

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่า ที่ประชุมเห็นชอบร่างกฎกระทรวง 2 ฉบับ
ฉบับแรกเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการให้เช่า เช่าซื้อ หรือโอนที่ดิน หรือทรัพย์สินอื่นของกรมชลประทานเพื่อใช้ในการทำเกษตรกรรมมีสาระสำคัญคือ กำหนดให้สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเสนอคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดพิจารณาว่า ในเขตโครงการจัดรูปที่ดินใดที่มีที่ดินของกรมชลประทานตั้งอยู่สมควรจัดที่ดินแปลงใดให้เช่าหรือเช่าซื้อ เพื่อใช้ในการทำเกษตรกรรม และประกาศให้ราษฎรที่ประสงค์จะเช่าหรือเช่าซื้อที่ดินแปลงนั้นมายื่นคำขอภายใน 30 วัน นับแต่วันปิดประกาศ พร้อมทั้งกำหนดคุณสมบัติของผู้เช่าหรือผู้เช่าซื้อ เช่น เป็นบุคคลธรรมดา ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดไม่มีที่ดินประกอบเกษตรกรรมเป็นของตนเอง หรือมีที่ดินเพียงเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพ

ส่วนฉบับที่ 2 เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินสำหรับแปลงที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน มีสาระสำคัญคือ กำหนด
ให้หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดแจ้งขอดำเนินการออกโฉนดที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาแห่งท้องที่ ซึ่งที่ดินนั้น
ตั้งอยู่ พร้อมทั้งส่งมอบหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเดิมและเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือแผนผังการจัดแปลงที่ดินใหม่พร้อมกับรายชื่อเจ้าของที่ดินเดิมและผู้มีสิทธิได้รับที่ดินในการจัดรูปที่ดินแต่ละแปลง ทั้งนี้ก่อนออกโฉนดที่ดิน ให้เจ้าของที่ดินที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนกรมชลประทาน และหัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดร่วมนำทำการรังวัดปักหมายเลขเขตที่ดิน

ครม.อนุมัติต่อเวลาดำรงตำแหน่ง “ธัญญา” อีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ.64 ถึงวันที่ 22 ก.พ.65

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเสนอ การต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของ นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งดำรงตำแหน่งดังกล่าวครบการต่อเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 1) ในวันที่ 22 ก.พ.64 ต่อไปอีก 1 ปี (ครั้งที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ.64 ถึงวันที่ 22 ก.พ.65

 

ครม.อนุมัติ ตั้งคณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสีย จำนวน 14 คน พร้อมแต่งตั้งประธานและกรรมการอื่นๆ 6 คน

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอดังนี้ ให้คณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสียมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 14 คน ตามนัยมาตรา 6 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน

สำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสียรวม 6 คน เนื่องจากประธานกรรมการและกรรมการอื่นเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสามปี เมื่อวันที่ 23 ก.ค.60 ดังนี้ นายพรพจน์ เพ็ญพาส ประธานกรรมการ,นายธงรบ ด่านอำไพ (ภาคธุรกิจ)กรรมการอื่น, นายฆนัท ครุธกูล (ภาคธุรกิจ)กรรมการอื่น, นายปริญญา ยมะสมิต (ภาคธุรกิจ)กรรมการอื่น ,
นายวิชัย โภชนกิจ กรรมการอื่น และพล.ร.อ. สุชีพ หวังไมตรี (ภาคธุรกิจ) กรรมการอื่น ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ.64 เป็นต้นไป

ครม.เห็นชอบหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหาย

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหาย พิสูจน์คนนิรนามและศพนิรนาม เป็นการปรับปรุงกฎหมายเดิมให้ครอบคลุมการปฏิบัติงานด้านคนนิรนามเพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เป็นการขยายโอกาสในการติดตามคนหายได้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งปรับปรุงชื่อและองค์ประกอบคณะกรรมการพัฒนาระบบการติดตามคนหายพิสูจน์คนนิรนามและศพนิรนาม หรือ ค.พ.ศ. ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยมีรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ มีกรรมการโดยตำแหน่งจำนวน 11 คน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีผลงานและประสบการณ์ด้านนิติเวชศาสตร์ ด้านการพิสูจน์หลักฐาน ด้านกฎหมาย ด้านสิทธิมนุษยชน และด้านสังคมสงเคราะห์ที่เกี่ยวข้องจำนวนไม่เกิน 5 คน

ทั้งนี้ให้ ค.พ.ศ. มีอำนาจหน้าที่จัดทำนโยบาย แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม เสนอต่อ ครม. ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดำเนินการติดตามคนหาย พิสูจน์คนนิรนามและศพนิรนามของหน่วยงานต่างๆของรัฐเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาระบบการติดตามคนหาย พิสูจน์คนนิรนามและศพนิรนาม สนับสนุนและส่งเสริมภาคเอกชนและประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามคนหายพิสูจน์คนนิรนามและศพนิรนาม รวมทั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานตามที่ ค.พ.ศ.มอบหมาย โดยได้กำหนดให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการของค.พ.ศ. ทำหน้าที่แจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเกี่ยวกับคนหาย คนนิรนามและศพนิรนามแก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติทราบ รวมทั้งแจ้งข้อมูลให้หน่วยงานภาครัฐภาคประชาสังคมและภาคเอกชนที่ดำเนินการด้านคนนิรนามทราบด้วย พร้อมประสานงานกันเรื่องข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคนนิรนาม

 

ครม.เห็นชอบ กำหนดประเภทสถาบันการเงินที่ต้องรายงานข้อมูลบัญชีสหรัฐ ตามข้อตกลงร่วมมือภาษีอากรระหว่างประเทศ FATCA

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่าหลังวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ตามที่ รัฐบาลไทยและรัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้มีข้อตกลงความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศและการดำเนินการ ตาม Foreign Account Tax Compliance Act หรือ FATCA ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านภาษีอากรผ่านระบบปฏิบัติการแลกเปลี่ยนข้อมูลอัตโนมัติ จะได้ไม่มีการเก็บภาษีซ้ำซ้อนและป้องกันการเลี่ยงภาษีในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ และเพื่อให้ข้อตกลงมีผลบังคับทางกฎหมาย ได้มีการออกพระราชบัญญัติการปฏิบัติตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามภาษีอากรระหว่างประเทศ พ.ศ.2560 และมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560

ดังนั้น เพื่อให้สถาบันการเงินของไทยสามารถปฏิบัติตามความตกลงฯ ได้อย่างถูกต้อง ครม.จึงเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับประเภท ลักษณะ ขนาด การให้บริการ หรือธุรกรรมของผู้มีหน้าที่รายงาน

ครม.เห็นชอบร่างความตกลงระหว่างตำรวจสากลกรุงเทพและกรมสอบสวนคดีพิเศษเรื่องการเข้าถึงระบบข้อมูลข่าวสารขององค์การตำรวจสากลโดยตรง

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ครม. เห็นชอบร่างความตกลงระหว่างสำนักงานกลางแห่งชาติตำรวจสากลประเทศไทย
(ตำรวจสากลกรุงเทพ) และกรมสอบสวนคดีพิเศษ ว่าด้วยการเข้าถึงระบบข้อมูลข่าวสารขององค์การตำรวจสากลโดยตรง ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ
ซึ่งข้อตกลงนี้จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพความร่วมมือระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ทั้งในและต่างประเทศ และเป็นประโยชน์ต่อการป้องกัน ปราบปราม
และสืบสวน สอบสวนคดีอาชญากรรมข้ามชาติในประเทศไทย รวมถึงเป็นการดำเนินการตามนโยบายขององค์การตำรวจสากล ที่ให้การสนับสนุนสำนักงานกลางแห่งชาติตำรวจสากลของประเทศต่างๆ ขยายการเชื่อมต่อฐานข้อมูลขององค์การตำรวจสากลไปยังหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่นภายในประเทศนั้นด้วย

โดยร่างความตกลงฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรมสอบสวนคดีพิเศษสามารถเข้าถึงระบบฐานข้อมูลองค์การตำรวจสากล จำนวน 9 ฐานข้อมูลได้โดยตรง
ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายว่าด้วยการประมวลผลข้อมูลขององค์การตำรวจสากล และเกี่ยวข้องกับกิจกรรมและงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยตรง
รวมถึงไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์หรือความเป็นกลางขององค์การตำรวจสากล สำหรับฐานข้อมูลที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงโดยตรง ประกอบด้วย
เรื่องเอกสารการเดินทางที่ถูกขโมยหรือสูญหาย, เอกสารราชการที่ถูกขโมย, ภาพการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กระหว่างประเทศ,
ระบบจัดการบันทึกและการติดตามอาวุธผิดกฎหมาย, เอกสารการเดินทาง, ตารางหมายเลขอ้างอิงอาวุธปืน ขององค์การตำรวจสากล, ฐานข้อมูลแจ้งเตือนระบบดิจิทัลขององค์การตำรวจสากลเกี่ยวกับเอกสาร, ระบบข้อมูลอาชญากรรมขององค์การตำรวจสากล และระบบข้อมูลกระสุนปืน ปลอกกระสุนปืน ขององค์การตำรวจสากล

ทั้งนี้ ร่างความตกลงจะมีผลบังคับใช้เมื่อครบกำหนด 30 วัน หลังจากที่ได้แจ้งผลการลงนามให้สำนักเลขาธิการองค์การตำรวจสากลทราบ

 

 

ครม.กำหนดราคาอ้อยขั้นต้นปีการผลิต 63/64 ที่ 920 บาทต่อตัน หลังรับฟังความคิดเห็นเกษตรกร

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่า ที่ประชุมเห็นชอบกำหนดราคาอ้อยขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2563/2564 ในอัตรา 920บาทต่อตันอ้อย ณ ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส. หรือเท่ากับร้อยละ 98.17 ของประมาณการราคาอ้อยเฉลี่ยทั่วประเทศ 937.19 บาทต่อตันอ้อย และกำหนดอัตราขึ้น-ลงของราคาอ้อยเท่ากับ 55.20 บาท ต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส. ผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2563/2564 เท่ากับ 394.29 บาทต่อตันอ้อย

ทั้งนี้ การกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2563/2564 เป็นไปตามมติคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายในคราวประชุมครั้งที่ 15/2563 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ที่ได้รับฟังความคิดเห็นของผู้แทนสถาบันชาวไร่อ้อยและผู้แทนโรงงานแล้ว เพื่อให้ชาวไร่อ้อยได้รับราคาอ้อยที่คุ้มกับต้นทุนการผลิต รักษาประโยชน์ให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อย

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube