fbpx
Home
|
ข่าว

SUPER โพลคนเชื่อรบ.จะใช้งบ66 พัฒนาปท.หวังฟื้นเศรษฐกิจ

Featured Image
SUPER POLL เผยคน92.3% หวังให้ใช้งบ66โปร่งใสไม่เป็นเครื่องมือหาทุนทางการเมือง ขณะที่87.9 %ไม่อยากให้เอาเงินมาเป็นเกมต่อรอง

 

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยสำรวจความเห็นของประชาชน จำนวน 1,126 ตัวอย่าง โดยทำการศึกษา ระหว่างวันที่ 3 – 4 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เรื่อง งบประมาณปี 66 กับ ความคาดหวังฟื้นประเทศ พบว่า

 

ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 92.3 ต้องการให้ข้าราชการ ที่มีหน้าที่ใช้งบประมาณ ไม่ทุจริต โปร่งใส ขยันทำงานเพื่อประชาชน ไม่เป็นเครื่องมือทางการเมือง หรือนำเงินเข้ากระเป๋าตนเองจนทำให้ประชาชนเดือดร้อน

 

นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 90.6 ต้องการให้นำเงินงบประมาณไปใช้ ประหยัด โปร่งใส คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างแท้จริง

 

อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 87.9 ไม่ต้องการให้นำเรื่อง งบประมาณของประเทศ มาเป็นเกมกดดันหรือต่อรองประโยชน์ทางการเมือง ร้อยละ 86.5 เห็นด้วยกับการเมืองระบอบประชาธิปไตยที่ใช้กลไกรัฐสภาในการทำงานเพื่อประชาชน ดีกว่าการนำมวลชนลงถนน ร้อยละ 85.4

 

ระบุมียังมีนักการเมืองแบบเก่า อภิปรายไม่สร้างสรรค์ จับสาระไม่ได้ ตั้งใจเสียดสีและบิดเบือน สร้างความเข้าใจผิดในสังคม และร้อยละ 80.1 ระบุ ภาพรวม การอภิปรายงบประมาณ ปี 2566

 

ดีขึ้นเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ มีข้อสังเกต และเสนอแนะทางนโยบาย ที่เป็นประโยชน์กับประชาชน ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 80.6 มีความหวังว่า หลังผ่านงบประมาณ ปี 66 จะทำให้มีเงินเข้าระบบ มาพัฒนา ฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังผ่านวิกฤตโควิด -19 และเปิดประเทศ

 

ในขณะที่ร้อยละ 19.4 ไม่มีความหวัง อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 69.4 ยังเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะนำเงินไปใช้พัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพ ในขณะที่ร้อยละ 30.6 ไม่เชื่อมั่น

 

อย่างไรก็ตาม ผลโพลนี้ชี้ให้เห็นความคาดหวังและความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ ต้องการเห็นข้าราชการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสุจริต โปร่งใส ปราศจากคอร์รัปชัน ไม่แปลงเงินเข้ากระเป๋า และเป็นเครื่องมือหาทุนทางการเมือง บั่นทอนประโยชน์สังคมและสร้างความเดือดร้อนประชาชน

 

โดยต้องการนำงบประมาณไปใช้ เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง ประหยัด โปร่งใสคุ้มค่าภาษี เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ และไม่ต้องการให้นำเรื่องงบประมาณของประเทศ เป็นเกมทางการเมือง

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube