fbpx
Home
|
ข่าว

“ประวิตร” สั่งเร่งสร้างศูนย์ฝึกกีฬามวย

Featured Image
พล.อ.ประวิตร ประชุม กกท. ขับเคลื่อนยกระดับ ให้บริการ “SMART NATIONAL SPORTS PARK” สั่งเร่งสร้าง ศูนย์ฝึกกีฬามวย รองรับการพัฒนาศักยภาพนักกีฬา สู่ระดับสากล

 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เร้นท์ โดยที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการยกระดับ การให้บริการของ กกท. ( SMART NATIONAL SPORTS PARK ) โดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ได้ร่างข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการร่วมลงทุนของการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. … และให้นำเสนอเข้าอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย กกท. เพื่อหารือประเด็นการดำเนินโครงการยกระดับการให้บริการ ได้แก่การพัฒนาสนามกีฬารัชมังคลาฯ ให้ทันสมัย, การส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬา, การตั้งศูนย์พัฒนาบุคลากรกีฬา,การพัฒนาพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติฯ และการปรับปรุงภูมิทัศน์ เป็นต้น โดยจะเปิดโอกาสให้เอกชน เข้ามาร่วมลงทุนกับ กกท. ต่อไป และรับทราบความคืบหน้ารายงานการก่อสร้าง”ศูนย์ฝึกกีฬามวย” โดย พล.อ.ประวิตร ได้กำชับ กกท. ให้เร่งรัดการดำเนินงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และทันตามกรอบเวลา เพื่อเร่งส่งเสริมการพัฒนานักกีฬามวยของไทย ให้มีศักยภาพและได้มาตรฐาน ยกระดับสู่สากล ต่อไป

จากนั้น คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาเห็นชอบ หลักเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี 2564 ของ กกท. เพื่อให้มีความเหมาะสม ตามตัวชี้วัดที่ 2.1 สัดส่วนรายได้นอกงบประมาณ ต่อค่าใช้จ่ายบริหาร และเห็นชอบให้มีการปรับปรุงคำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของ กกท. รวมถึงเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการในการกำกับดูแล และติดตาม กระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)

พล.อ.ประวิตร ได้เน้นย้ำ กกท.ให้เร่งรัด ติดตามการเบิกจ่าย และบริหารงบประมาณให้ถูกต้อง โปร่งใส ตามกฎหมาย และระเบียบโดยเคร่งครัดรวมถึงให้รายงานการขับเคลื่อนโครงการยกระดับ การให้บริการของ กกท.ให้มีความต่อเนื่อง ควบคู่กับการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ โดยเน้นการใช้ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาให้เกิดประโยชน์สูงสุด และกำชับให้สมาคมกีฬาทุกประเภท เร่งฝึกซ้อมนักกีฬาให้มีความพร้อมสำหรับการแข่งขันในรายการระดับนานาชาติ ที่จะเกิดขึ้น เพื่อสร้างชื่อเสียง และความภาคภูมิใจให้กับประเทศชาติ ต่อไป

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube