fbpx
Home
|
ข่าว

มท.ขับเคลื่อนโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”

Featured Image
มหาดไทยขับเคลื่อนโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน

 

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก พร้อมด้วยนางสาววันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ในฐานะที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก ร่วมประชุมที่ปรึกษาและคณะกรรมการโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยมี นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุม

โดยนายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า หากจะกล่าวถึงน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา คงไม่สามารถหาคำบรรยายใดที่จะอธิบายหรือพรรณนาได้เท่ากับสิ่งที่พระองค์ท่านได้พระราชทานให้กับปวงชนชาวไทย อันเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดบุญกุศลต่อพวกเราในฐานะข้าราชการ ซึ่งพระองค์ท่านได้พระราชทานแนวพระดำริให้พวกเราได้ช่วยเหลือพี่น้องคนไทย อันเป็นรากฐานที่สำคัญที่ทำให้การขับเคลื่อนงานของพี่น้องประชาชน มีความเข้มแข็ง มีคุณค่า ยังเกิดผลดีกับประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศอย่างมหาศาล

นายสุทธิพงษ์ กล่าวอีกว่า วันนี้เราได้ทำหน้าที่ของคนดี ได้มาแสดงความกตัญญูกตเวทีด้วยการปฏิบัติบูชาถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ได้แสดงออกให้คนไทยได้เห็นว่า เราไม่ลืมบุญคุณของพระบรมวงศานุวงศ์ที่พระราชทานความช่วยเหลือให้กับคนไทย เพราะพระองค์ท่านทรงไม่เคยทรงหยุดคิด ไม่เคยหยุดทรงงาน เพื่อคนไทย ควบคู่กับความมั่นคงของชาติ รักษาอัตลักษณ์ความเป็นไทยในเรื่องผ้า ให้คงอยู่ และอีกเรื่องหนึ่ง คือ วัฒนธรรมความเป็นไทย ได้แก่ ผ้าไทย หรืองานหัตถศิลป์ หัตถกรรมไทยทั้งหลาย

ทั้งนี้นายสุทธิพงษ์ ระบุว่า พระองค์ท่านทรงปรารถนาที่จะเห็นพสกนิกรของพระองค์ได้มีรายได้จากภูมิภาค หัตถศิลป์ หัตถกรรมในชุมชนของตนเอง อย่างยั่งยืน ซึ่งชิ้นงานที่ผลิตจะเกิดความยั่งยืนได้ ต้องได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นด้วยความคิดที่สร้างสรรค์ การที่จะสร้างหลักประกันว่าสิ่งเหล่านี้จะได้รับการสืบสาน เราต้องมีสถาบัน/ศูนย์ถ่ายทอด (Academy) เพื่อให้เด็ก เยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้มาเรียนรู้ มาศึกษา มาฝึกฝน มาพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบลวดลายทอผ้า ดังนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการฝึกอบรมและการประกวดผ้าที่จำแนกแยกเป็นหลายระดับ เพื่อขวัญกำลังใจของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง รวมทั้งน้อมนำแนวทางพระดำริที่พระองค์ท่านทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในด้านสิ่งแวดล้อม โดยไม่ทรงใช้สีเคมี เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมและโลกใบนี้ โดยเราต้องประยุกต์แนวทางการพัฒนาตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่สอดคลัองกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก ต้องทำงานเชิงคุณภาพ และพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube