fbpx
Home
|
ข่าว

“เฉลิมชัย”สั่งเร่งสำรวจเสียหายเยียวยาเกษตรกรน้ำท่วม

Featured Image
“เฉลิมชัย” สั่งกรมส่งเสริมการเกษตรเร่งลงพื้นที่สำรวจความเสียหายน้ำท่วม จ่ายเยียวยา ช่วยเหลือเกษตรกร

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยสำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น. ว่าขอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมและภัยพิบัติด้านการเกษตร ในหลายพื้นที่พร้อมประสานกรมส่งเสริมการเกษตร เร่งลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและเยียวยาเกษตรกรหลังน้ำลดทันที ขณะเดียวกัน ได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงเกษตร จัดเตรียมเครื่องจักร เครื่องมือเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมเตรียมเสบียง พืช อาหารสัตว์ สำหรับแจกจ่ายต่อเกษตรกร

ทั้งนี้ ได้กำชับให้กรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมพร้อมในการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ประสบภัยตั้งแต่ก่อนเกิดภัย จนถึงมาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ. ศ. 2562 โดยเมื่อวันที่ 1 กันยายนที่ผ่านมา ได้มีการปรับหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ. ศ. 2564 โดยเกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรก่อนเกิดภัย และมีพื้นที่เสียหายสิ้นเชิงอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ สำหรับเงินช่วยเหลือที่เกษตรกรจะได้รับ คือ ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว ไร่ละ 1,340 บาท พืชไร่และพืชผักไร่ละ 1,980 บาท ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆ ไร่ละ 4,048 บาท

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube