fbpx
Home
|
ข่าว

รัฐสภารับหลักการร่าง พ.ร.บ. การศึกษาไม่ได้

Featured Image
รัฐสภารับหลักการร่าง พ.ร.บ. การศึกษาไม่ได้ เหตุสมาชิกบางตา ยกไปลงมติสมัยประชุมหน้าหลังอภิปรายยาวนาน ส่วนใหญ่หนุน เพราะหวังพัฒนาปรับบริบทให้เข้ายุคสมัย เพิ่มศักยภาพการศึกษาไทย

ที่ประชุมร่วมรัฐสภา ประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. ซึ่งคณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ โดยใช้เวลาพิจารณายาวนานตั้งแต่ช่วงเช้า มีสมาชิกสลับอภิปรายอย่างกว้างขวาง ส่วนใหญ่สนับสนุนให้มีร่างกฎหมายดังกล่าว เพื่อเพิ่มศักยภาพของการศึกษาไทย และพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กให้เกิดประสิทธิภาพ

ด้านนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สรุปในช่วงท้าย โดยขอขอบคุณสมาชิกฯ ทุกคนที่เล็งเห็นความสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. อีกทั้งยังให้ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์ต่อร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการจะน้อมรับข้อเสนอแนะไปแก้ไข และฝากไปยังคณะกรรมาธิการนำข้อสังเกตไปพิจารณาปรับแก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคณะครู บุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งเด็กและเยาวชนที่มีความเกี่ยวข้องต่อร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ต่อไป

ทั้งนี้ หลังสมาชิกอภิปรายอย่างกว้างขวาง นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภากดออดเรียกสมาชิกเพื่อที่จะลงมติ ถึง 3 ครั้ง แต่ปรากฏว่ามีสมาชิกเข้าร่วมประชุมบางตา มีส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลบางราย เสนอให้พักการประชุม 30 นาทีแล้วค่อยมาลงมติ ขณะที่ ส.ส.ฝ่ายค้านท้วงติง ว่าร่าง พ.ร.บ. การศึกษาเป็นกฎหมายสำคัญ เทียบเคียงกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งนายชวน ระบุว่าเข้าใจ เนื่องจากเป็นการพิจารณากฎหมายถึงสองฉบับ สมาชิกบางส่วนอาจจะเดินทางกลับบ้านไปแล้ว พร้อมจะหยิบยกปัญหาขึ้นหารือในสมัยประชุมหน้า

จากนั้น เมื่อนับองค์ประชุม มีสมาชิกแสดงตน 365 คน ซึ่งไม่เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกที่มีอยู่ 730 คน นายชวนจึงไม่ได้ให้ลงมติ ได้ให้ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อ่านพระบรมราชโองการประกาศพระราชกฤษฎีกา ปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ 19 กันยายนเป็นต้นไป ก่อนนายชวนจะบอกสมาชิกว่า เจอกัน 1 พ.ย. ซึ่งเท่ากับว่าจะไปลงมติสมัยประชุมหน้า และปิดประชุมไปเวลา 20:15 น.

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube