fbpx
Home
|
ข่าว

ครม.อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการหลายตำแหน่ง

Featured Image
ครม.อนุมัติ แต่งตั้งข้าราชการดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย 3 ราย

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเห็นชอบการแต่งตั้งข้าราชการตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย จำนวน 3 ราย ดังนี้ ให้นายณรงค์ รักร้อย พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดสมุทรสาคร

ให้ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองและให้นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เป็นต้นไป

ครม.เห็นชอบแต่งตั้ง “อนุชา” นั่งรองเลขาฯนายกฯ เลื่อน “ธนกร” นั่งโฆษกประจำสำนักนายกฯ “บรรสาน” นั่ง ที่ปรึกษานายกฯ

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง จำนวน 3 ราย ดังนี้ นายบรรสาน บุนนาค ตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี, นายอนุชา บูรพชัยศรี ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง และนายธนกร วังบุญคงชนะ ตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป

ครม.อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 3 ราย สั่งกัดกระทรวงยุติธรรม

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งตั้ง ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 3 ราย เพื่อทดแทนผู้ดำรงตำแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการ ดังนี้ นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ ตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ, นางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และพันตำรวจโทประวุธ วงศ์สีนิล ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.64 เป็นต้นไป

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube