fbpx
Home
|
ข่าว

สธ.ทวงเงินสำนักงบฯ6,800ล้านแก้ปัญหาโควิด

Featured Image
สธ. ทวงเงินสำนักงบฯ 6,800 ล้าน แก้ปัญหาโควิด ระลอกเม.ย. ชี้ทำเรื่องขอไปตั้งแต่พ.ค.ยังเงียบ ค้างค่าตอบแทนเสี่ยงภัยด่านหน้า-อุปกรณ์ป้องกัน

กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการทำ หนังสือด่วนที่สุดอีกฉบับ เลขที่ สธ 0206.02 /14782 ลงวันที่ 8 ก.ค. 2564 ลงนาม โดยนพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่งถึง ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

เรื่อง ขอให้เร่งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 ระยะการระบาดระลอก เม.ย.2564 จำนวน 6,823,406,608 บาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่มีการแพร่ระบาดระลอก เม.ย. ในประเทศไทย ตั้งแต่ เดือนเม.ย. 2564 ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายค้างจ่ายในพื้นที่การระบาด เช่น ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย ค่ารักษาพยาบาลฯ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ป้องกันฯ เป็นจำนวนมาก

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการบรรเทา แก้ไขปัญหาจากการระบาดของโรคโควิด 19 เป็นไปอย่างรวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงขอให้สำนักงบประมาณดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยเร่งด่วน

ทั้งนี้ ในรายละเอียดหนังสือด่วนที่สุด ของกระทรวงสาธารณสุข อ้างถึงมีมติเมื่อวันที่ 5 พ.ค.2564 รับทราบโครงการเตรียมความพร้อมรับมือและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรณีโรคโควิด 2019 ระยะการระบาดระลอก เม.ย.2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 และอนุมัติการสนับสนุนงบฯ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบกลาง รายการค่าใช้ง่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 ระยะการระบาดระลอกเม.ย.2564 จำนวน 12,576,629,322 บาท ให้กระทรวงสาธารณสุข และตามหนังสือสำนักงบประมาณขอให้หน่วยงานจัดทำรายละเอียดและเตรียมความพร้อมให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อทำความตกลงในรายละเอียดกับสำนักงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube